Bent u als dga nu wel of niet verzekerd op grond van de werknemersverzekeringen?

Belastingadvies 27 maart 2019

Ruim 3 jaar geleden is de Regeling aanwijzing dga 2016 (Regeling dga) in werking getreden. Het doel van de Regeling dga was om onduidelijkheden ten aanzien van de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen die in de jurisprudentie was ontstaan weg te nemen. Inmiddels is er weer nieuwe jurisprudentie verschenen waardoor er alweer de nodige onduidelijkheden ten aanzien van de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen zijn ontstaan. Terug naar af?

 

Sinds het arrest van de Hoge Raad van 22 maart 2013 is een dga van een vennootschap op grond van de zogenoemde formele toetsing altijd in een gezagsverhouding werkzaam waardoor er vrijwel altijd sprake is van een verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Op grond van de formele toetsing kan de algemene vergadering van aandeelhouders de dga als bestuurder namelijk altijd ontslaan, zelfs ingeval de dga alle aandelen van de vennootschap bezit en dus als aandeelhouder over zijn eigen ontslag moet beslissen! Schizofrener kan het niet worden. In beginsel is er dan nog maar één mogelijkheid om aan een verzekeringsplichtige situatie voor de werknemersverzekeringen te ontkomen en dat is de Regeling dga. De Belastingdienst huldigt nog steeds deze visie. Ingeval van een minderheidsaandeelhouder lukt het echter vaak niet om met een beroep op de Regeling dga te ontkomen aan een verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. In de jurisprudentie begint zich inmiddels een lijn af te tekenen waaruit blijkt dat de visie van de Belastingdienst niet helemaal juist is.

 

In deze jurisprudentie wordt teruggegrepen naar de privaatrechtelijke dienstbetrekking (arbeidsovereenkomst). Om te beoordelen of hiervan al dan niet sprake is, moet worden gekeken naar alle omstandigheden van het geval en wel in onderlinge samenhang bezien. Daarbij moeten niet alleen de rechten en verplichtingen in aanmerking worden genomen die partijen bij het aangaan van de rechtsverhouding voor ogen stonden, maar moet ook worden gekeken naar de wijze waarop partijen uitvoering hebben gegeven aan hun rechtsverhouding en aldus daar inhoud aan hebben gegeven. Samengevat komt het er op neer dat als er reële praktische betekenis aan de vennootschappelijke structuur kan worden toegekend en waarbij er op basis van een reële managementovereenkomst wordt gewerkt, er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar van een overeenkomst van opdracht. Er is, in tegenstelling tot de Wet op de loonbelasting, ook geen sprake van een fictieve dienstbetrekking waardoor er geen sprake is van een verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Bij het bepalen of er al dan niet sprake is van een reële managementovereenkomst moet de managementovereenkomst wel zo zuiver mogelijk worden gehouden. Dus geen kostenvergoedingen of een aansprakelijkheidsverzekering op het niveau van de werkvennootschap, een beperkte periode van doorbetaling van de managementfee bij ziekte van de manager, factureren met btw, een juiste inschrijving in het handelsregister et cetera. Het feitencomplex is dus sterk bepalend voor de uitkomst over het al dan niet aanwezig zijn van een verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen!

 

Het heeft er alle schijn van dat we in het kader van het bepalen van de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen weer terug bij af zijn en dat de praktijk weer met de nodige onduidelijkheden wordt opgezadeld. De staatssecretaris van Financiën lijkt hier opmerkelijk genoeg om hem moverende redenen ook geen einde aan te willen maken door de Hofuitspraken niet voor te leggen aan de Hoge Raad. Naar verluidt zou dit zijn gebaseerd op de stelling dat de Belastingdienst in de desbetreffende zaken slecht heeft geprocedeerd. Inmiddels is er bij de diverse gerechtshoven teveel jurisprudentie verschenen om een dergelijke stelling te rechtvaardigen.

 

Wilt u als dga meer weten over de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen? Neem dan contact op met onze loonheffingenspecialisten.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws