Brexit: de belangrijkste wijzigingen op het gebied van sociale zekerheid

Brexit: de belangrijkste wijzigingen op het gebied van sociale zekerheid
Belastingadvies 12 januari 2021

De overgangsperiode van de Brexit is per 1 januari 2021 vervallen, waardoor de Europese sociale zekerheidsverordening (EG) 883/2004 niet meer van toepassing is op nieuwe situaties. De coördinatie van de sociale zekerheid van EU-onderdanen en inwoners van het Verenigd Koninkrijk wordt nu geregeld op basis van het zogenoemde Protocol betreffende de coördinatie van de sociale zekerheid (hierna: protocol). Dit protocol is van toepassing op alle personen die legaal in een EU-lidstaat dan wel in het Verenigd Koninkrijk verblijven. Het Protocol toont veel overeenkomsten met de Verordening EG.

Het protocol: de hoofdregel, detachering en werken in meerdere staten

De hoofdregel op basis waarvan het toepasselijke sociale zekerheidsstelsel wordt vastgesteld, is vastgelegd in artikel 10 van het protocol en houdt in dat de wetgeving van die staat van toepassing is, waarin een persoon werkzaamheden verricht (al dan niet in loondienst).

In artikel 11 van het protocol is een uitzondering opgenomen voor detachering. De persoon die werkzaamheden verricht in loondienst in een staat én vervolgens wordt gedetacheerd door zijn werkgever die in diezelfde staat zijn werkzaamheden verricht, blijft onderworpen aan de wetgeving van de eerstgenoemde staat. Hiervoor gelden de voorwaarden dat de detachering niet langer dan 24 maanden mag duren én dat de persoon niet wordt uitgezonden om een andere gedetacheerde werknemer te vervangen. Let op: dit artikel zal enkel van toepassing zijn indien een EU-lidstaat aan het Verenigd Koninkrijk heeft medegedeeld dat zij voor gedetacheerde werknemers willen afwijken van de hoofdregel zoals genoemd in artikel 10 van het protocol. Iedere EU-lidstaat dient voor 1 februari 2021 aan te geven of zij al dan niet instemmen met de afwijkende bepaling voor detachering.

In het protocol is ook een regeling opgenomen voor werknemers die in loondienst werkzaamheden verrichten gelijktijdig in het Verenigd Koninkrijk en in een andere EU-lidstaat. Op basis van artikel 12 van het protocol is de werknemer die gelijktijdig werkzaamheden in loondienst verricht in zowel het Verenigd Koninkrijk als in een of meer andere EU-lidstaten, verplicht sociaal verzekerd in het woonland mits de werknemer daar een substantieel gedeelte van zijn arbeidstijd werkzaamheden verricht.

Het protocol is van toepassing op uitkeringen in het geval van ziekte, arbeidsongevallen, invaliditeit, ouderdom, overlijden, werkloosheid en vervroegde uittreding. In het protocol is voor het Verenigd Koninkrijk en iedere EU-lidstaat opgenomen welke bepaalde uitkeringen zijn uitgezonderd.

Verklaring toepasselijke sociale zekerheidswetgeving: A1-verklaring

Indien u op dit moment nog een geldige A1-verklaring heeft, zal deze doorlopen tot de einddatum van de A1-verklaring. Wijzigt uw situatie voor de einddatum, dan stopt de A1-verklaring als u daardoor niet meer voldoet aan de voorwaarden. U kunt vervolgens een nieuwe A1-verklaring aanvragen indien u voldoet aan de regelgeving zoals vermeld in het protocol. De Sociale Verzekeringsbank (hierna: SVB) is voor Nederland het uitvoerende orgaan en bekijkt op dit moment het protocol. De SVB zal later meer informatie bekend maken over de aanvraagprocedure van een A1-verklaring. Uiteraard zullen wij u hierover informeren.

Het Protocol betreffende de coördinatie van de sociale zekerheid bepaalt dus in welk land u of uw werknemers sociaal verzekerd zijn. Een verklaring betreffende de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving dient u vervolgens bij de SVB aan te vragen. Later zal meer bekend worden over deze procedure.

Heeft u vragen over uw sociale zekerheidspositie? Neem dan contact op met Cindy van de Mortel via +31 881 948 861 of stuur een mail naar cindyvandemortel@wvdb.nl.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws