Corona, pensioenlasten en pensioenverzekeraars

Corona, pensioenlasten en pensioenverzekeraars
Belastingadvies 30 april 2020 3 min. leestijd

Pensioen is een belangrijk onderdeel van de arbeidsovereenkomst en de pensioenlasten die betaald moeten worden betreffen vaak forse bedragen. Voor werkgevers die door de coronamaatregelen in problemen komen of al zijn gekomen heeft de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars een gezamenlijke verklaring afgegeven. De insteek daarbij is om de werkgevers zoveel mogelijk tegemoet te komen als zij problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. 

 

Maar welke mogelijkheden zijn er indien de pensioenregeling is ondergebracht bij een pensioenverzekeraar? Grofweg zijn er een drietal opties.

 

 1. Verruiming van de betalingstermijnen 
  Vrijwel alle pensioenverzekeraars hebben de betalingstermijn waarbinnen de pensioenpremies moeten worden afgedragen verruimd en ze hanteren een minder strikt invorderingsbeleid dan normaal. Wanneer de werkgever hiervan gebruik wil maken is het advies om contact op te nemen met de pensioenverzekeraar. Met pensioenverzekeraars zijn hierover nadere afspraken te maken.


 2. Inroepen van het betalingsvoorbehoud
  Ook kan de werkgever zich beroepen op een in de Pensioenwet opgenomen artikel dat gaat over betalingsvoorbehoud. Daarin staat dat de werkgever het recht heeft om zijn bijdrage te verminderen of te beëindigen in geval van ingrijpende wijziging van omstandigheden. Dat hiervan in de huidige situatie sprake van is moge duidelijk zijn.

  Maar, ook pensioenverzekeraars zijn gebonden aan diezelfde Pensioenwet. In de Pensioenwet is ook opgenomen dat de pensioenverzekeraar werkgever en deelnemers schriftelijk moet informeren over een betalingsachterstand en dat 3 maanden na zo’n mededeling de verzekeraar de pensioenopbouw kan beëindigen. Dit komt omdat een verzekeraar geen wettelijke mogelijkheid heeft om pensioenaanspraken te verlagen, terwijl een pensioenfonds zo’n mogelijkheid wel heeft. Dus als er geen pensioenpremies meer worden afgedragen zal de verzekeraar de pensioenregeling willen beëindigen omdat de pensioenopbouw alsmede dekkingen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid dan niet in stand kunnen worden gehouden.

  Voor verzekeraars is hierbij het dilemma dat ze enerzijds de werkgever willen helpen en betalingen willen opschorten anderzijds moeten zij er rekening mee houden dat zij maar zeer beperkt met terugwerkende kracht een pensioenregeling kunnen beëindigen. Een pensioenverzekeraar loopt dus financieel risico, die bovendien fors oploopt naarmate meer werkgevers premies willen opschorten. In geval van beëindiging van de pensioenregeling blijft uiteraard de opgebouwde waarde voor het pensioen aanwezig voor de deelnemers. Echter de pensioenaanspraken bij overlijden (nabestaandenpensioen) en arbeidsongeschiktheid (premievrijstelling en arbeidsongeschiktheidspensioen) komen voor de deelnemer te vervallen  wanneer deze op risicobasis zijn verzekerd. Dit laatste is tegenwoordig bijna altijd het geval.


 3. Wijziging van de pensioenregeling
  Wijziging van de pensioenregeling door de werkgever is wellicht ook mogelijk op grond van de pensioenwet. De werkgever kan de pensioenovereenkomst zonder instemming van de werknemer wijzigen indien een zogenaamd wijzigingsvoorbehoud is opgenomen in de pensioenovereenkomst en er sprake is van een zwaarwichtig belang van de werkgever waardoor het belang van de werknemer naar redelijkheid en billijkheid moet wijken. De werkgever zou bijvoorbeeld op grond hiervan de pensioenovereenkomst zodanig kunnen aanpassen dat de dekkingen voor nabestaandenpensioen en/of arbeidsongeschiktheidspensioen in stand blijven maar de opbouw van pensioen voor de toekomst wordt stopgezet. De opbouw van  ouderdomspensioen is verreweg de duurste component van de pensioenregeling en de korte termijn risico’s voor de werknemers bij overlijden en arbeidsongeschiktheid worden op deze manier nog steeds afgedekt. Vervolgens kan dan In betere tijden inhaal plaatsvinden van de gemiste pensioenopbouw voor het ouderdomspensioen.

 

Tenslotte
Zoals hierboven beschreven zijn er mogelijkheden om de pensioenlasten bij een pensioenverzekeraar uit te stellen dan wel te verminderen. Met name optie 3 kan interessant zijn wanneer u in de financiële problemen geraakt.

Mocht u vragen hebben over bovenstaande mogelijkheden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws