De DGA en sturen op hoogte salaris: de fiscale mogelijkheden in crisistijd

De DGA en sturen op hoogte salaris: de fiscale mogelijkheden in crisistijd
Belastingadvies 8 juni 2020

Een dga wordt geacht om een gebruikelijk loon te ontvangen. Hoe verhoudt zich het verplicht uitbetalen van een minimum salaris aan het eind van het jaar tot de coronacrisis? Er zijn mogelijkheden om op korte termijn zo veel mogelijk liquiditeit in uw onderneming te behouden.

Normale regels gebruikelijk loon

Een werknemer die zelf (of zijn partner) een aanmerkelijk belang houdt, heeft de verplichting om jaarlijks een gebruikelijk loon te genieten. Dit loon dient ieder jaar uiterlijk op 31 december te worden vastgesteld en moet ten minste worden gesteld op het hoogste bedrag van:

  1. 75% van het loon dat anderen krijgen uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; of
  2. het loon dat de meest verdienende werknemer van de vennootschap of een met de vennootschap verbonden lichaam; of
  3. € 46.000,--

Bij de jaarlijkse vaststelling van het gebruikelijk loon mag wel rekening worden gehouden met de duur en de aard van de werkzaamheden. Dit betekent dat het gebruikelijk loon bij een parttime dienstverband onder voorwaarden pro-rata mag worden bepaald.

Hoe kunt u in deze onzekere tijd sturen op hoogte salaris?

Onder normale omstandigheden bestaat fiscaal al de mogelijkheid om pas in december het gebruikelijk loon te bepalen en uit te keren. Om op korte termijn zo veel mogelijk liquiditeiten te behouden, kan er dan ook onder omstandigheden voor gekozen worden om voorlopig geen salaris (meer) uit te keren en derhalve ook geen loonheffingen hierover in te houden. De bepaling van het loon gaat immers over het kalenderjaar. Het bepalen (en uitbetalen) van het gebruikelijke loon kan dan in december 2020 plaatsvinden. Mocht u hiervan gebruik maken, adviseren wij u om in november of december met ons af te stemmen wat het gebruikelijk loon zou moeten zijn. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat het gebruikelijk loon nooit met terugwerkende kracht kan worden verlaagd. Reeds uitgekeerd salaris kan niet worden teruggedraaid.

Overeenkomst

Het is bij het aanpassen van het salaris van belang om uw overeenkomsten in de gaten te houden. In veel gevallen ontvangt u als DGA maandelijks uw salaris, wat vaak ook zo is overeengekomen met de werkmaatschappij dan wel de holding. Als u als DGA voorlopig geen salaris en/of management fee wil ontvangen dan dienen deze afspraken (notulen/management overeenkomst/arbeidsovereenkomst) vooraf te worden aangepast, om te voorkomen dat voor loonheffing doeleinden het salaris als genoten moet worden beschouwd, waardoor alsnog loonheffingen verschuldigd zijn.

Extra maatregel dga tegemoetkoming in verband met coronacrisis

Om in de coronacrisis dga’s tegemoet te komen, heeft het kabinet een extra maatregel goedgekeurd rond het gebruikelijk loon. Het gebruikelijk loon mag zonder overleg met de inspecteur overeenkomstig onderstaande berekeningsmethode worden verlaagd mits sprake is van omzetverlies als gevolg van de coronacrisis.

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C
A= het gebruikelijk loon over 2019
B= de omzet (exclusief btw) over de eerste vier kalendermaanden van 2020
C= de omzet (exclusief btw) over de eerste vier kalendermaanden van 2020


In veel gevallen zal de omzet in de eerste 4 maanden nog niet noodzakelijkerwijs de slechtste 4 maanden zijn van 2020. Voor deze tegemoetkoming is echter geen keuze mogelijk welke maanden u meeneemt voor de omzetdaling, nog afgezien van het feit dat het bepalen van de omzet op deze 4 maanden in 2019 en 2020 lang niet altijd eenvoudig vast te stellen is. Kortom de verlaging biedt slechts beperkt soelaas. Daarnaast zijn er ook voorwaarden aan verbonden.

Deze voorwaarden zijn dat de rekening-courantschuld en/of het dividend niet toe neemt als gevolg van het lagere gebruikelijke loon. Verder moet de omzet in 2019 en 2020 niet zijn beïnvloed door bijzondere oorzaken, zoals bijvoorbeeld oprichting of een fusie. Voor deze speciale verlaging geldt verder dat, indien het feitelijk genoten loon hoger is dan het loon dat op grond van deze regeling mag worden vastgesteld, het hogere loon geldt. Indien gebruik gemaakt wordt van de NOW kan zich deze situatie voordoen. Een eventuele TOZO-uitkering kwalificeert niet als genoten loon uit dienstbetrekking waardoor het niet meetelt voor het gebruikelijk loon.

Is bovenstaande verlaging van het loon voor u niet voldoende, dan kunt u in overleg met de Belastingdienst proberen tot overeenstemming te komen over een individuele afspraak omtrent uw gebruikelijk loon.

Let op: ook als u van deze verlaging vanwege de coronacrisis gebruik maakt, moet u in de gaten houden dat de schriftelijk overeengekomen overeenkomsten/notulen worden aangepast, voor zover er andere afspraken zijn overeengekomen.

Meer weten over het vaststellen van uw gebruikelijk loon en de mogelijkheden tijdens de coronacrisis? Neem contact op met Cindy van de Mortel via cindyvandemortel@wvdb.nl of +31 881 948 861.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws