An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

De disfunctionerende medewerker: nu en vanaf 1 januari 2020

HR Advies 26 juni 2019 6 min. leestijd

Stel een medewerker binnen uw onderneming functioneert niet goed en u heeft deze medewerker meerdere malen hierop aangesproken. Bovendien zijn er ook een aantal officiële waarschuwingen in het dossier opgenomen, maar u ziet nog onvoldoende verbetering. Wat kunt u doen als werkgever om het functioneren van uw medewerker te verbeteren? Of twijfelt u of u als werkgever voldoende dossier heeft opgebouwd om de medewerker te kunnen ontslaan? Wordt het vanaf volgend jaar - met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) - gemakkelijker om een medewerker te ontslaan? Vragen waar u mogelijk mee zit en daarom hebben we de belangrijkste zaken binnen een mogelijk verbetertraject voor u op een rijtje gezet.

 

Hoe gaat het onder de huidige wetgeving?

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid op 1 januari 2015 is een ontslag wegens disfunctioneren moeilijker geworden. Als werkgever moet u concreet aan kunnen tonen dat u de medewerker een reële mogelijkheid heeft geboden om het functioneren te verbeteren. Welke hulp, ondersteuning en begeleiding van u als werkgever mag worden verwacht, is afhankelijk van de omstandigheden. In de praktijk komt het er echter vaak op neer dat u uw medewerker een realistisch en haalbaar verbetertraject moet aanbieden. In de wet is niet vastgelegd waaraan het verbetertraject moet voldoen, maar hiervoor zijn wel een aantal richtlijnen.

 

Duur

De lengte van het traject moet per situatie worden beoordeeld en kan, afhankelijk van de duur van het dienstverband, variëren van enkele weken tot een half jaar. Naast de aard van het disfunctioneren is ook van belang of de medewerker slecht functioneert vanwege nieuwe taken en verantwoordelijkheden of juist tijdens de uitvoering van gebruikelijke werkzaamheden.

 

Dialoog

Als werkgever moet u concreet kunnen aantonen dat u de medewerker alle gelegenheid heeft geboden om zich te kunnen verbeteren en dat u daar ook de benodigde begeleiding in heeft geboden. De medewerker moet hierbij zelf uiteraard ook aangeven welke ondersteuning hierin gewenst is. Een actieve rol van beide partijen is vereist.

 

Doelstellingen

Zorg ervoor dat de verbeterpunten concreet zijn geformuleerd en dat er ook een einddatum is vastgesteld. Verder is van groot belang dat er tussentijdse evaluatiemomenten plaatvinden waarin de voortgang wordt besproken en waarin de doelstellingen eventueel worden bijgesteld. Het is cruciaal om samen met de medewerker haalbare en realistische doelstellingen af te spreken. 

 

Begeleiding & ondersteuning

Indien nodig of gewenst moet u ook ondersteuning, bijvoorbeeld scholing, en begeleiding door een externe partij aanbieden. Bespreek dit samen met de medewerker en leg deze afspraken ook vast in het verbetertraject.

 

Gevolgen

Vermeld welke consequenties er zullen zijn als het functioneren na de periode van het verbetertraject niet is verbeterd conform de vastgelegde afspraken. Een beëindiging van het dienstverband kan een mogelijke uitkomst zijn, maar dit is zeker niet de enige optie. Wellicht kan de medewerker ook in een andere functie of een ander team worden geplaatst. Een andere mogelijkheid is het aanpassen van het takenpakket van de medewerker.

 

Wat verandert er vanaf 1 januari 2020?

Met de invoering van de Wab veranderen enkele regels rondom ontslag. Waar nu één ontslaggrond volledig moet worden aangetoond om een medewerker te kunnen ontslaan, wordt het vanaf volgend jaar mogelijk om meerdere ontslaggronden samen te gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld in een situatie waarin er zowel sprake is van disfunctioneren als van een verstoorde arbeidsverhouding.

 

Ons advies is om de medewerker voldoende tijd en gelegenheid te bieden om het functioneren te verbeteren. Ook al mogen ontslaggronden samen worden gebruikt, het blijft echter zo dat u deze gronden bij de rechter voldoende moet kunnen aantonen. Slaagt u hier niet in, dan loopt u het risico dat de rechter een hogere vergoeding oplegt of dat de rechter de ontbinding van de arbeidsovereenkomst afwijst.

 

Een verbetertraject is altijd maatwerk. Wilt u meer weten over verbetertrajecten? Onze adviseurs helpen u graag verder!

 

Wilt u meer weten welke wijzigingen de Wab met zich mee zal brengen, dan verwijzen wij u naar het artikel van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen, klik hier om het artikel te lezen.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws