De weg naar een geoliede machine

De weg naar een geoliede machine
Accountancy 26 februari 2020 4 min. leestijd

Als ondernemer stop je dagelijks vrijwel alle tijd en energie in je onderneming. Met lef, passie en ambitie wil je bepaalde doelstellingen realiseren. Je vraagt je wel eens af of je de beschikbare tijd en energie op de juiste wijze besteedt. Heeft iedereen binnen de onderneming dezelfde betrokkenheid en zijn processen zo ingericht dat iedereen optimaal kan presteren?

 

Vanuit verschillende financiële rapportages heb je inzicht in gerealiseerde marges, opbrengsten, kosten en resultaten. Deze aspecten geven je een bepaald gevoel en beeld van de onderneming in relatie tot de tijd en energie die je er als ondernemer in stopt. Zaken die veel minder goed uit te drukken zijn in financiële rapportages zijn vaak minstens zo belangrijk. Werknemers die dagelijks betrokken zijn bij de onderneming en zich misschien wel met vergelijkbare passie en energie inzetten, zijn van onschatbare waarde. Optimaal werkende (interne) processen ondersteunen de werknemers om de doelstellingen te realiseren. Op het moment dat je als ondernemer al deze thema’s kan monitoren en wordt voorzien van de juiste en betrouwbare informatie biedt dat rust en tijd om energie te stoppen in de activiteiten waar je als ondernemer mee bezig wilt zijn.

 

Vanuit WVDB zijn wij de afgelopen maanden in gesprek gegaan met een ondernemer om hem te helpen bij het opnieuw organiseren en optimaliseren van interne processen, het op de juiste wijze inzetten van personeel en het realiseren van groei van de onderneming. In persoonlijke gesprekken heeft de ondernemer zijn passie, visie en doelstellingen met ons gedeeld en is een strategisch plan geformuleerd. Het moment was aangebroken om intern stappen te gaan zetten. Processen zijn onder de loep genomen en er zijn gesprekken gevoerd met sleutelfunctionarissen binnen de onderneming.

 

Om gestructureerd de verschillende processen te optimaliseren, is onderscheid gemaakt in drie processen, namelijk: sales, uitvoering en ondersteuning.

 

Het doel van de sales inspanningen is omzetgroei realiseren. Per maand wil men door middel van een taakstellend budget concreet vervolgstappen formuleren om omzetgroei te realiseren. Samen met de ondernemer hebben wij gekeken naar de inrichting van een taakstellend budget en zijn wij -samen met de ondernemer- hierover het gesprek aangegaan met het salesteam. Wat wordt er verwacht en waar dient meer aandacht aan te worden besteed?

Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat nu wekelijks binnen het salesteam concreet afspraken worden gemaakt, afgeleid van het taakstellend budget, zodat duidelijk is wat ieders taak is en gericht bepaalde klanten kunnen worden benaderd. Ook wordt gemeten of het gewenste effect/omzetgroei is gerealiseerd.

 

Om het proces “uitvoering” verder te optimaliseren, hebben wij gesprekken gevoerd met verschillende sleutelfunctionarissen op de werkvloer. Door niet alleen te luisteren naar de ondernemer, maar ook naar verschillende sleutelfunctionarissen binnen de onderneming, komen gevoelens, emoties en allerlei argumenten naar boven die veelal onbekend waren bij de ondernemer. Hierdoor hebben wij samen met de ondernemer processen anders kunnen organiseren waardoor werkzaamheden nu efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast hebben werknemers nu meer het gevoel gekregen dat er naar hen geluisterd wordt en komt dit het werkplezier ten goede. 

 

Het proces “ondersteuning” is voornamelijk gericht op de financiële administratie. Ook hier hebben wij gesprekken gevoerd met sleutelfunctionarissen. Voornamelijk op automatiseringsgebied was hier een slag te slaan. Wij hebben gekeken naar waar processen geautomatiseerd konden worden om werkzaamheden zo veel efficiënter te kunnen uitvoeren. Het doorvoeren van deze automatiseringsslag heeft geresulteerd in een efficiëntere werkwijze en meer tijd voor overige taken die relevant zijn voor de onderneming.

 

Heeft u ook behoefte aan iemand die met een onafhankelijke blik naar uw onderneming kijkt? Iemand die mee kan denken over het organiseren en optimaliseren van processen? Neem dan gerust contact met ons op om hier samen naar te kijken!

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws