Een nieuwe Arbowet; wat betekent dit voor u?

HR Advies 24 april 2019 4 min. leestijd

We weten inmiddels dat goede arbeidsomstandigheden bijdragen aan het werkgeluk van medewerkers en dat dit resulteert in een verlaging van het ziekteverzuim. Werkgevers zijn daarnaast verplicht om ervoor te zorgen dat hun medewerkers op een gezonde en veilige manier kunnen werken. Het maakt daarbij niet uit of de werkgever een, vijftien of tweehonderd medewerkers in dienst heeft. De mate waarin werkgevers bescherming moeten bieden, is door de overheid vastgelegd in onder andere de Arbowet. Op 1 juli 2017 is deze Arbowet vernieuwd en na een overgangsperiode van een jaar is de nieuwe Arbowet per 1 juli 2018 volledig ingevoerd.

 

Inmiddels is er bijna een jaar verstreken en blijven veel bedrijven, met name in het MKB-segment, nog niet te voldoen aan de gewijzigde Arbowet. Een groot gedeelte van deze bedrijven zijn in het geheel niet op de hoogte van de verplichtingen die de Arbowet met zich meebrengt en daardoor ook niet van de wijzigingen die de overheid in de afgelopen jaren heeft doorgevoerd. Het niet naleven van de Arbowet kan gevolgen hebben voor uw organisatie! Wij behoeden u graag voor onnodige risico’s door u op de hoogte te brengen van uw verplichtingen als werkgever en de mogelijke consequenties die het niet naleven van de Arbowet met zich mee kan brengen. Maar waar moet u als werkgever volgens de Arbowet allemaal aan voldoen?

 

1. Basiscontract Arbodienstverlening

Een van de belangrijkste punten is de verplichting van het basiscontract. Dit is een overeenkomst tussen de werkgever en een Arbodienst. Het basiscontract laat zien voor welke taken de werkgever wordt bijgestaan door deskundigen.

 

2. Bedrijfsarts

Het is van belang dat in het basiscontract vermeld wordt dat medewerkers toegang hebben tot de bedrijfsarts en dat de bedrijfsarts vrije toegang heeft tot de werkvloer. Ook moet worden vermeld dat de bedrijfsarts verplicht is om beroepsziekten te melden en dat medewerkers recht hebben op een second opinion. Iedere Arbodienstverlener dient een klachtenprocedure in het contract op te nemen met een duidelijke werkwijze over hoe en waar klachten ingediend kunnen worden.

 

3. Preventie

De bedrijfsarts adviseert de werkgever over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken. De werkgever blijft wel verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding.

Elke organisatie is verplicht een preventiemedewerker aan te stellen die een duidelijke rol heeft bij het voorkomen van ongevallen en verzuim. Een nauwe samenwerking tussen de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en de ondernemingsraad is verplicht. Daarnaast bent u als werkgever verplicht een Periodiek Arbeidsgezondheidsdeskundige onderzoek (PAGO) aan te bieden. Uw werknemer is echter niet verplicht hieraan deel te nemen.

 

4. Wat gebeurt er als u de Arbowet niet naleeft?

Het belangrijkste gevolg voor een werkgever is dat de Inspectie SWZ een waarschuwing geeft of direct een boete oplegt als de Arbowet niet wordt nageleefd. Om de naleving van de Arbowet te verbeteren, heeft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het voornemen om de waarschuwingen af te schaffen en meer directe boetes in te zetten en de bedragen van deze boetes te verhogen. U bent gewaarschuwd!

 

Bij een organisatie met 100-250 werknemers in dienst (MKB) kan het niet naleven van bovenstaande verplichtingen boetes opleveren tussen de € 450,- en € 900,- per overtreding. Indien er in het geheel geen basiscontract is afgesloten met een Arbodienstverlener, kan een boete worden opgelegd van € 900,-. Ingeval het basiscontract niet aan alle voorwaarden voldoet, kan een boete worden opgelegd van € 450,-. Als blijkt dat een bedrijfsarts geen vrije toegang heeft tot de werkvloer, kan een boete worden opgelegd van € 900,-. Dit zijn slechts enkele voorbeelden om u een indruk te geven van wat u zou kunnen verwachten. Heeft u een kleiner bedrijf, dan wordt de boete naar rato van het vastgestelde normbedrag berekend. Het gaat hoe dan ook om een forse boete die kan worden voorkomen als de Arbowet op de juiste wijze wordt nageleefd.

 

Is uw Arbobeleid “up to date’’ of vraagt u zichzelf af of u wel aan alle verplichtingen voldoet? Neem gerust contact op met een van onze HR adviseurs.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws