Grensarbeid in coronatijd

Grensarbeid in coronatijd
Belastingadvies 12 november 2020

Als gevolg van de coronacrisis werken werknemers vaker vanuit huis. Bij grensarbeiders leidt het thuiswerken ertoe dat zij substantieel minder in het werkland werken dan vooraf bedoeld was. Daarnaast zijn werknemers in bepaalde sectoren (tijdelijk) vrijgesteld van werk, waarbij het loon wel wordt doorbetaald. Wat betekent dit alles voor de belastingpositie van werknemers? Welk land mag belasting heffen over het ontvangen loon, en is hierbij ruimte voor optimalisatie?

Hoofdregel

Hoofdregel is dat het loon van werknemers belast zijn in het woonland, tenzij de werkzaamheden fysiek in het werkland zijn uitgeoefend en aan bepaalde voorwaarden is voldaan (denk aan de 183-dagenregeling). Het thuiswerken als gevolg van de uitbraak van het coronavirus leidt er dan toe dat het loon dat hieraan relateert belast is in het woonland in plaats van in het werkland.

Daarnaast geldt doorgaans dat wanneer een werknemer inactief thuis zit met doorbetaling van het loon, het loon belast moet worden in het land waar de werkzaamheden zouden zijn uitgeoefend indien de werknemer wel werkzaamheden had verricht. Alleen voor uitzonderlijke situaties wordt hier een uitzondering op gemaakt, bijvoorbeeld wanneer een werknemer op basis van afspraken die hierover met werkgever zijn gemaakt een beschikbaarheidsverplichting heeft, en de werknemer zich dus (mede) uit hoofde van deze afspraak beschikbaar houdt voor werk. Dan mag het woonland het loon belasten, er vanuit gaande dat de werknemer zich in het woonland beschikbaar houdt.

Afspraken Nederland met België en Duitsland

Loon voor thuiswerkdagenNederland heeft met buurlanden België en Duitsland afspraken gemaakt over belastingheffing over loon tijdens de coronacrisis. Samengevat komen de afspraken erop neer dat thuiswerkdagen van een werknemer onder voorwaarden mogen worden geacht werkdagen in het werkland te zijn geweest indien het thuiswerken uitsluitend een gevolg is van de maatregelen die de autoriteiten tegen de uitbraak van het coronavirus hebben getroffen. Werknemers mogen zelf kiezen of zij deze fictie willen toepassen, of dat zij de hoofdregel willen volgen. Als voor de fictie wordt gekozen dan dient dit vervolgens wel consistent te worden toegepast in de betreffende landen. Indien gewenst kan de werkgever hier in de salarisadministratie(s) al op voorsorteren. Dit kan met name op de lijn Nederland-Duitsland een groter voordeel opleveren dan verwerking via de lokale inkomstenbelastingaangiften.

Het is belangrijk om tegen het einde van het jaar 2020 nader onderzoek te doen naar welke optie voordeliger is: het toepassen van de fictie of het volgen van de hoofdregel, en of het voordeliger is om de keuze al te verwerken in de salarisadministratie. De uitkomsten kunnen case-by-case verschillen, en uiteindelijk is het aan de werknemer om al dan niet een keuze te maken voor de fictie.

Loon tijdens inactiviteit

Nederland, België en Duitsland hebben bevestigd dat zij voor loon tijdens inactiviteit de standaard internationale allocatieregels volgen, zoals ook hierboven opgenomen. Mocht een werknemer dus tijdelijk van werk zijn vrijgesteld als gevolg van de coronacrisis en inactief thuis zitten met doorbetaling van het loon, dan zal het loon belast worden in het land waar de werkzaamheden zouden zijn uitgeoefend indien de werknemer wel werkzaamheden had verricht. Uitzonderlijke situaties zoals het draaien van beschikbaarheidsdiensten daargelaten.

Looptijd afspraken Nederland met België en Duitsland

De afspraken die Nederland met België en Duitsland heeft gemaakt zijn met terugwerkende kracht per 11 maart 2020 ingegaan. Daarnaast zullen de afspraken in ieder geval tot en met 31 december 2020 van kracht blijven. Voor België kunnen de gemaakte afspraken daarna nog steeds maandelijks worden verlengd mits beide partijen hier schriftelijk mee akkoord gaan. De looptijd van de met Duitsland gemaakte afspraken wordt automatisch maandelijks verlengd totdat een van de partijen de afspraken opzegt. Hiervan is tot op heden geen sprake.


Indien u wenst om de gevolgen van het thuiswerken voor (voorheen) internationaal actieve werknemers nader in kaart te brengen en te kijken naar fiscale optimalisatiemogelijkheden op de lijn Nederland-Duitsland en Nederland-België, neem dan gerust contact op met Luc Mourmans via lucmourmans@wvdb.nl of +31 88 1948451

 

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws