Hoe werkt de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)?

Hoe werkt de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)?
Belastingadvies 8 maart 2021

Op 1 januari 2021 is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in werking getreden. Met deze tijdelijke stimuleringsmaatregel kunnen bedrijven een percentage van hun investeringskosten in nieuwe bedrijfsmiddelen in aftrek te brengen van hun loonkosten. De tijdelijke investeringskorting vervalt op 1 januari 2023. In dit artikel leest u hoe u aanspraak maakt op de BIK en waar u rekening mee moet houden bij de aanvraag.

De investeringsaftrek van de BIK komt in mindering op de af te dragen loonbelasting en premies volksverzekeringen van het bedrijf dat de investering doet. Deze investeringskorting verlaagt dus de loonkosten van een onderneming. De BIK is een aanvulling op reeds bestaande investeringskortingen zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen (VAMIL) en kan gelijktijdig toepassing vinden.

Wat levert de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) op?

De investeringskorting bedraagt per kalenderjaar:

 • 3,9% over het investeringsbedrag tot € 5.000.000; en
 • 1,8% over het investeringsbedrag voor zover dit meer bedraagt dan € 5.000.000.

Hierna treft u een illustratie uit de wetsgeschiedenis aan van de BIK zonder en met samenloop met al bestaande investeringskortingen.
baangerelateerde-investeringskorting_-rekenvoorbeelden.png


De BIK komt in mindering op de loonkosten van een bedrijf, waardoor de fiscale winst toeneemt. Rekening houden met een tarief in de vennootschapsbelasting van 15% of 25%, bedraagt het netto voordeel van de BIK 3,315% dan wel 2,925%. Bij een investering van € 1.000.000 bedraagt het netto-voordeel dus € 33.150 dan wel € 29.250.

Wat zijn de voorwaarden voor toepassing van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)?

Om in aanmerking te komen voor de BIK dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • De investerende natuurlijke persoon of rechtspersoon dient inhoudingsplichtig te zijn voor de loonbelasting en premies volksverzekeringen en voldoende loonheffingen af te dragen om de BIK te kunnen verrekenen;
 • Er dient sprake te zijn van een investering in een nieuw, nog niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel.
 • De BIK is niet van toepassing op enkele specifieke bedrijfsmiddelen zoals woonhuizen, grond, dieren, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen;
 • Tevens is de BIK niet van toepassing op investeringen die niet bestemd zijn voor beroepsverkeer, investeringen die zijn bestemd voor verhuur, investeringen waarvoor verplichtingen worden aangegaan tegenover bepaalde ‘verbonden personen’ en investeringen in bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om direct of indirect hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan derden;
 • De BIK geldt ook niet voor voortbrengingskosten;
 • De verplichting tot aanschaf van het bedrijfsmiddel moet zijn aangegaan op of na 1 oktober 2020;
 • Het minimale investeringsbedrag per bedrijfsmiddel is € 1.500;
 • Het bedrijfsmiddel dient volledig te zijn betaald in 2021 of 2022;
 • Het bedrijfsmiddel moet binnen zes maanden na de volledige betaling in gebruik worden genomen;

BIK en de fiscale eenheid

Vooralsnog dient voor de toepassing van de BIK per vennootschap te worden beoordeeld of gebruik kan worden gemaakt van de regeling. De fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting moet als het ware worden weggedacht. Het is op dit moment dus niet mogelijk om de BIK volgend uit een investering in vennootschap A te verrekenen met door vennootschap B te betalen loonheffingen.

 

In verband met Europese wetgeving heeft het kabinet de toepassing van de BIK als fiscale eenheid ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. Indien de Europese Commissie goedkeuring verleent kan een inhoudingsplichtige rechtspersoon van de fiscale eenheid de BIK aanvragen op de investeringen van de fiscale eenheid als geheel. Als een goedkeuring van de Europese Commissie volgt dan kan de fiscale eenheid vennootschapsbelasting de BIK toepassen op investeringen die hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2021. Mocht de Europese Commissie geen goedkeuring verlenen dan zullen de percentages van de BIK worden verhoogd naar 5% voor investeringen tot en met € 5.000.000 en 2,08% voor het investeringsbedrag boven de € 5.000.000.

Baangerelateerde investeringskorting (BIK) aanvragen

De BIK moet worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het aanvragen van een BIK-verklaring is pas mogelijk vanaf 1 september 2021. Bij een dergelijke aanvraag gelden de volgende voorwaarden:

 • Per aanvraag geldt een minimaal investeringsbedrag van € 20.000;
 • De aanvraag van de BIK dient binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden te worden ingediend bij de RVO;
 • Er geldt een maximum van vier BIK-aanvragen per jaar, maar niet meer dan één per kwartaal.

Bij goedkeuring volgt binnen 12 weken een BIK-verklaring. De BIK kan vervolgens worden benut vanaf het aangiftetijdvak waarin de BIK-verklaring is gedagtekend en dient in het kalenderjaar waarin de BIK-verklaring is afgegeven gerealiseerd te worden.

Heeft u vragen over de toepassing van de BIK? Neem dan gerust contact op met Danny Das via dannydas@wvdb.nl of bel hem via +31 (0)6 21 29 02 11.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws