Ingrijpende gevolgen voor open CV en open fonds voor gemene rekening

Ingrijpende gevolgen voor open CV en open fonds voor gemene rekening
Belastingadvies, Familiebedrijven 7 april 2021

Het demissionaire kabinet heeft op 29 maart 2021 een concept wetsvoorstel ter internetconsultatie aangeboden ter voorkoming van zogenoemde hybride mismatches in internationale situaties (o.a. dubbele aftrek of aftrek zonder heffing). Ook de nationale familiebedrijvenpraktijk wordt door het concept wetsvoorstel geraakt vanwege de voorgestelde wijzigingen voor de open commanditaire vennootschap (open CV) en het open fonds voor gemene rekening (open FGR).

Het concept wetsvoorstel omvat drie voorstellen die wij hierna kort aan u zullen toelichten.

De vennootschapsbelastingplicht van de open commanditaire vennootschap vervalt.

Na invoering van het onderhavige wetsvoorstel is de open CV niet langer belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (vpb) en dividendbelasting. In plaats daarvan zijn de commanditaire vennoten over hun aandeel in het resultaat van de CV inkomstenbelasting (vennoot-natuurlijk persoon) of vennootschapsbelasting (vennoot-rechtspersoon) verschuldigd. Onder de huidige wetgeving zijn beherend vennoten reeds inkomsten- of vennootschapsbelasting verschuldigd over hun aandeel in het resultaat van de CV. Het concept wetsvoorstel heeft voor hen dus geen gevolgen.

Door beëindiging van de vpb-plicht moet de CV afrekenen over de aanwezige stille reserves, fiscale reserves en goodwill. Daarnaast wordt bij de commanditaire vennoten belasting geheven alsof zij hun aandeel in de CV hebben vervreemd. Het concept wetsvoorstel voorziet in overgangsrecht op basis waarvan acute heffing bij de CV en commanditaire vennoten onder voorwaarden kan worden voorkomen of de belasting gedurende tien jaar gespreid kan worden betaald.

Het open fonds voor gemene rekening wordt in de wet opnieuw gedefinieerd.

De huidige wetgeving maakt een onderscheid tussen het open FGR (vpb-plichtig) en het besloten FGR (niet vpb-plichtig). Het onderscheid wordt gevormd doordat voor de vervreemding van participatiebewijzen in een besloten FGR de toestemming van alle participanten is vereist (toestemmingsvereiste).

 

Voorgesteld wordt om het toestemmingsvereiste te laten vervallen en een FGR als ‘open’ aan te merken indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De participatiebewijzen worden verhandeld op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een daarmee vergelijkbaar handelsplatform (bijvoorbeeld een effectenbeurs zoals Euronext); ofwel
  • Het FGR is verplicht om met regelmaat op verzoek van participanten de participatiebewijzen in te kopen of terug te betalen ten laste van de activa van het FGR. 

Tevens wordt voorgesteld om het familiefonds uit te sluiten van kwalificatie als open FGR. Wij onderzoeken momenteel wat de mogelijkheden onder het concept wetsvoorstel zijn en welke gevolgen dit heeft voor de familiebedrijvenpraktijk.

Twee aanvullende methoden voor de fiscale kwalificatie van buitenlandse rechtsvormen

Krachtens het huidige kwalificatiebeleid worden buitenlandse rechtsvormen fiscaal hetzelfde behandeld als de meest vergelijkbare Nederlandse rechtsvorm. Voor buitenlandse rechtsvormen waarvoor voornoemde vergelijkingsmethode geen soelaas biedt, worden in het wetsvoorstel twee aanvullende methodes aangedragen. Afhankelijk van de situatie wordt voorgesteld om de kwalificatie in het land van oprichting te volgen dan wel om de rechtsvorm altijd als vpb-plichtig aan te merken.

Onderhavig wetsvoorstel wijzigt de Nederlandse kwalificatie van diverse buitenlandse rechtsvormen, waaronder de Duitse (GmbH & Co) KG en vele andere buitenlandse partnership structuren.

Tot slot

Tijdens de consultatieperiode – die tot 26 april 2021 loopt – heeft eenieder de mogelijkheid om bij het wetsvoorstel opmerkingen te plaatsen.
Volledigheidshalve merken wij op dat het (slechts) een concept wetsvoorstel betreft, dat vóór invoering nog kan worden gewijzigd. De beoogde ingangsdatum is vooralsnog 1 januari 2022.


Wilt u weten of het concept wetsvoorstel aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen voor u gevolgen heeft en wilt u weten of u nu al stappen dient te ondernemen, dan kunt u contact opnemen met Florien Huijgens via florienhuijgens@wvdb.nl of bel haar op +31 (0)88 - 194 8322.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws