Ondernemers mogelijk veel zwaarder belast: de belangrijkste zaken op een rij

Ondernemers mogelijk veel zwaarder belast: de belangrijkste zaken op een rij
Belastingadvies 20 mei 2020 3 min. leestijd

In de nieuwe serie rapporten ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ adviseren ambtenaren het volgende kabinet om directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) veel zwaarder te belasten. Speciaal voor onze klanten lichten we de belangrijkste suggesties van de overheidsadviseurs toe, zodat we u alvast voorbereiden op wat er mogelijk gaat komen.

De 169 concrete en op zichzelf staande beleidsopties zijn bedoeld om het belastingstelsel te verbeteren en worden hoogstwaarschijnlijk meegenomen in de nieuwe verkiezingsprogramma’s. Volgens Het Financieele Dagblad is de hoop van de ambtenaren dat de suggesties ‘na de algemene verkiezingen uitmonden in een kloeke paragraaf in het regeerakkoord over een belastingherziening’.

 

Van concrete wetsvoorstellen is vooralsnog geen sprake, maar we lichten graag alvast enkele belangrijke suggesties van de ambtenaren voor u toe:

Werk en woning (box 1): ‘Te hoge lastendruk op arbeid’

Suggestie: Afschaffing ondernemersaftrek, MKB-winstvrijstelling en fiscale oudedagsreserve

Eén van de geconstateerde knelpunten in het huidige belastingstelsel is de hoge lastendruk op arbeid. Om die te verlichten geven de adviseurs ter overweging om de onevenredige verschillen in belastingheffing op arbeid en de belastingheffing voor zelfstandigen en dga’s te neutraliseren, bijvoorbeeld door afschaffing van de ondernemersaftrek, mkb-winstvrijstelling, de fiscale oudedagsreserve (FOR).

Suggestie: Hervorming van eigenwoningregeling

Een andere voorgestelde hervorming betreft de “eigenwoningregeling”. Een aantal genoemde suggesties zijn:

a. Overheveling van de woning naar box 3 met een generieke vrijstelling ter hoogte van de gemiddelde woningprijs per huishouden.

b.      Beperking van de hypotheekrenteaftrek tot een schuld van maximaal € 300.000 en/of verhoging van het eigenwoningforfait.

c.      Afschaffen van de overdrachtsbelasting voor woningen.

Suggestie: Heffingskortingen en aftrekposten herzien

Daarnaast wenst men de heffingskortingen en aftrekposten te herzien, zodat het belastingstelsel eenvoudiger en transparanter wordt. Het doel hiervan is het onderscheid van aftrekposten tussen inkomens te verminderen, de doorwerking van aftrekposten op toeslagen te beëindigen en het verschil tussen één en tweeverdieners te verkleinen.

De DGA en zijn vennootschap (box 2): ‘Nederland heft te weinig belasting op vermogen’

In het rapport concludeert men dat Nederland in vergelijking met andere landen relatief weinig belasting heft op vermogen, bijvoorbeeld op vermogen in vennootschappen van dga’s. Dat vermogen is voornamelijk in handen van de top 1% meest vermogende huishoudens in Nederland.

Het totale vermogen van deze dga’s bedraagt € 400 miljard; een verdubbeling van wat tot nog toe uit de statistieken bleek. De huidige mogelijkheden tot belastinguitstel en andere fiscale voordelen in box 2 werkt volgens de ambtenaren belastingontwijking in de hand.

Suggestie: Herziening van de fiscale verhoudingen tussen de BV en de dga

Om bovenstaande knelpunten op te lossen, stellen de overheidsadviseurs voor om:

 

a.    het opstaptarief in de vennootschapsbelasting op te heffen (thans wordt winst tot € 200.000 slechts belast tegen 16,5% in plaats van 25%).

b.    het box 2-tarief te verhogen van het huidige 26,25% naar 30% of zelfs naar 35%, dan wel een tarief van 31% en een tariefsopstapje van 27% voor de eerste € 500.000.

c.     een jaarlijks forfaitair rendement in box 2 in te voeren van 4% over het vermogen van de vennootschap.

d.      een rente van 4% bij de aandeelhouder te rekenen over niet-uitgekeerde winsten.

e.      het aangekondigde wetsvoorstel “excessief lenen bij de eigen BV” te verscherpen door:

-  eigenwoningschulden slechts uit te zonderen tot maximaal € 1.090.000.

-  de uitzondering voor eigenwoningschulden te beperken tot bestaande leningen;

-  het schuldenplafond (van € 500.000) te verlagen tot € 17.500.

f.      een kapitaalregeling in te voeren ter vervanging van de huidige “gebruikelijk-loonregeling”, waarbij eerst een (verondersteld) rendement op het kapitaal wordt belast met vennootschapsbelasting en vervolgens het restant van de winst wordt beschouwd als arbeidsinkomen in box 1.

Belasting op vermogen (box 3): ‘Onevenredige belasting op arbeid en vermogen’

In het rapport stellen de ambtenaren dat de belastingheffing op arbeid en vermogen onevenredig is. Daarop doen ze de volgende suggestie:

Suggestie: Hoger tarief in box 3 en vermogensbelasting miljonairs

Om bovenstaande onevenredigheid tegen te gaan opperen de ambtenaren om:

a.      Een hoog tarief in box 3 te hanteren voor vermogens groter dan € 1.000.000.

b.      Een vermogensbelasting te introduceren van 1% voor vermogens groter dan € 1.000.000.

Groot verschil fiscale gevolgen bij overdracht of overgang (ondernemings)vermogen: ‘onnodige verschillen opheffen’

Er bestaat vanwege diverse faciliteiten een groot verschil tussen de fiscale gevolgen bij overdracht of overgang van ondernemingsvermogen en overig vermogen. In het rapport is geconcludeerd dat deze faciliteiten beperkt in doelmatigheid en effectiviteit zouden zijn en daarnaast fiscale sturing in de hand werken.

Suggestie: Afschaffen doorschuifregeling inkomstenbelasting, bedrijfsopvolgingsregeling, verhoging schenk- en erfbelasting en verruiming partnervrijstelling

Om bovenstaande onrechtvaardigheid aan te pakken stellen de ambtenaren in het rapport voor om:

a.  de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting af te schaffen. Deze regeling voorkomt, bij schenking of vererving van aanmerkelijk belang, afrekening over de meerwaarde van ondernemingen

b.  de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting af te schaffen of te versoberen, zodat de overdracht van ondernemingen niet meer (nagenoeg) geheel is vrijgesteld, maar een betalingsregeling van 10 jaar wordt geboden.

c. aan derden verhuurd vastgoed uit te sluiten van de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting en bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting.

d.  de partnervrijstelling voor de erfbelasting te verhogen naar € 900.000.

e.  een derde tariefschijf van 30% in de schenk- en erfbelasting te introduceren bij belaste verkrijging boven € 300.000 door gezinsleden.

Btw, accijns en verbruiksbelasting: ‘Vervuilers en ongezonde producten onvoldoende belast’

Er worden daarnaast diverse voorstellen gedaan om de belastingen verder te vergroenen en om (hogere) belastingen te introduceren voor milieuvervuilers en voor producten die een negatieve invloed hebben op de volksgezondheid.

Suggestie: Hogere btw, hogere accijnzen en lagere btw op groente en fruit

Om die vergroening en gezondere samenleving te bereiken komen de adviseurs met de volgende voorstellen:

a.  het verlaagde btw-tarief op te schroeven van 9% naar 12%.

b.  het nuttigen van ongezonde producten te ontmoedigen door het verhogen van accijnzen en belastingen op bijvoorbeeld vlees, tabak, alcoholhoudende dranken, vloeistoffen voor e-sigaretten en alcoholvrije dranken op basis van suikergehalte.

c.  consumptie van groente en fruit te bevorderen door toepassing van een extra verlaagd btw-tarief.

Inzet van rapporten en impact voor ondernemers

Wij zijn erg benieuwd hoe de bouwstenenrapporten worden ingezet bij de verkiezingen in het voorjaar 2021 en wat het volgende kabinet hier concreet mee gaat doen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht u naar aanleiding van het voorgaande geïnteresseerd zijn in het volledige overzicht van de beleidsopties, dan kunt u deze hier terugvinden.

Als u specifieke vragen over uw eigen situatie heeft, kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met uw (belasting)adviseur van WVDB Adviseurs Accountants.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws