An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Regeling compensatie transitievergoeding – de praktische uitvoering

Regeling compensatie transitievergoeding – de praktische uitvoering
HR Advies 12 november 2020

Vanaf 1 april 2020 is het mogelijk om compensatie aan te vragen voor de transitievergoeding die u als werkgever verschuldigd bent als u één van uw werknemers ontslaat. Een werknemer die twee jaar ziek is mag, onder voorwaarden, door zijn of haar werkgever worden ontslagen. De werkgever kan hiervoor een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV, waarbij uiteraard moet worden aangetoond dat het ontslag redelijk is. Als de werkgever en werknemer in goed overleg tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst komen, dan kan er worden gekozen voor een vaststellingsovereenkomst. In beide gevallen heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. 

Om te voorkomen dat een werkgever te maken krijgt met extra kosten, bovenop de loonkosten  tijdens de twee ziektejaren, heeft de overheid de ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ opgezet. Deze regeling zal -zoals gezegd- vanaf 1 april 2020 in werking treden. 

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een compensatie van de transitievergoeding, moet de compensatieaanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De arbeidsovereenkomst is (deels) geëindigd wegens langdurige ziekte;
  • De werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
  • De werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan werknemer.

Een werkgever kan ook met terugwerkende kracht in aanmerking komen voor de regeling. Dit geldt voor werkgevers die transitievergoeding tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 aan een werknemer, die uit dienst is gegaan wegens ziekte, hebben betaald. Het UWV noemt deze aanvragen ‘oude gevallen’.

Werkgevers die de transitievergoeding na 1 april 2020 uitbetalen zijn de zogenaamde ‘nieuwe gevallen’.

Aanvraag- en beslistermijn

De compensatieaanvraag kan vanaf 1 april 2020 worden ingediend bij het UWV. De ‘nieuwe gevallen’ dienen de aanvraag binnen 6 maanden ná uitbetaling van de volledige transitievergoeding ingediend te hebben bij het UWV. De ‘oude gevallen’ hebben maximaal 6 maanden de tijd na inwerkingtreding van de nieuwe wet, wat betekent dat uiterlijk op 30 september 2020 de volledige aanvraag binnen moet zijn.

Het UWV hanteert een beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Indien een aanvraag niet volledig is, dan krijgt een werkgever 14 dagen de tijd om ontbrekende gegevens of documenten aan te leveren. Het UWV verwacht echter in het eerste half jaar veel aanvragen van ‘oude gevallen’, waardoor is besloten om de beslistermijn op voor deze gevallen op te rekken naar 6 maanden. Een werkgever zal voor de ‘oude gevallen’ ook meer tijd krijgen om ontbrekende gegevens aan te leveren, namelijk 28 dagen.

Hoogte van het compensatiebedrag

Het UWV bepaalt het bedrag dat wordt gecompenseerd. Dit bedrag kan afwijken van de transitievergoeding die daadwerkelijk is uitgekeerd aan de werknemer; de compensatie zal echter nooit hoger zijn dan de betaalde transitievergoeding. 

Reden voor afwijkingen in de transitievergoeding kunnen zijn:

  • het bedrag dat wordt gecompenseerd kan niet hoger zijn dan het wettelijke maximumbedrag (in 2020: € 83.000,-) óf een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan dit bedrag. De compensatie kan niet hoger zijn dan de transitievergoeding die zou zijn betaald op de dag van de maximale ziekteperiode van 2 jaar. Als de arbeidsovereenkomst later eindigt en er is daardoor een hogere transitievergoeding betaald, dan wordt de extra periode niet vergoed
  • als de werkgever en de werknemer een lagere transitievergoeding afspreken dan in de wet staat, dan is de compensatie niet hoger dan de door werknemer en werkgever afgesproken transitievergoeding;
  • de opgebouwde transitievergoeding over de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) wordt niet vergoed;
  • wettelijke rente wordt niet gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen.

Aanvraag indien en verplichte documenten

Het indienen van een compensatieaanvraag kan via het werkgeversportaal van UWV. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van E-Herkenning.

Er zijn een aantal verplichte documenten die moeten worden bijgevoegd en een aantal bijlagen die in bijzondere situaties moeten worden aangeleverd. De documenten kunnen in het werkgeversportaal van het UWV worden geüpload.

 

Verplichte documenten
Bewijs Aan te leveren document
Bewijs van de begindatum van de arbeidsovereenkomst De arbeidsovereenkomst of een loonstrook waar de indiensttredingsdatum op staat.
Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst De beëindigingsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst, uitspraak van de rechter of opzeggingsbrief.
Bewijs van het totale brutoloon dat is uitbetaald gedurende de gehele ziekteperiode De loonstrook van de periode voor de datum waarop werknemer 1 jaar ziek was én de loonstrook van de periode waarin het opzegverbod bij ziekte is verstreken.
Bewijs van de hoogte van de transitievergoeding De berekening van de transitievergoeding die werkgever heeft opgesteld.
Bewijs dat de transitievergoeding is betaald en op welke datum Een bankafschrift; indien de transitievergoeding in meerdere delen is betaald dan moeten alle betaalbewijzen worden bijgevoegd.


 

Aanvullende documenten in bijzondere situaties
Bijzondere situatie Aan te leveren document
De werknemer heeft ploegentoeslag en/of overwerktoeslag ontvangen tijdens het opzegverbod. Alle loonstroken waarop de ploegentoeslag en/of overwerktoeslag staan, van de laatste 12 maanden voor het einde van het opzegverbod.
Werknemer heeft winstuitkering en/of bonus(sen) ontvangen tijdens opzegverbod. Alle loonstroken waarop de winstuitkering of bonus(sen) staan, van de laatste 36 maanden voor het einde van het opzegverbod.
De werknemer was jonger dan 18 jaar tijdens het contract. Overzicht van de gewerkte uren in de maanden waarin de medewerker jonger was dan 18 jaar.
De werknemer was dienstverlener aan huis, in dienst bij een particulier, waarbij de werknemer minder dan 4 dagen per week o.a. huishoudelijk werk verricht. Een loonstrook van de laatste maand waarin loon is betaald.
Er is eerder transitievergoeding betaald, bijvoorbeeld door een eventuele rechtsvoorganger (bijv. een uitzendbureau) of wanneer er sprake was van een tijdelijk contract. Betaalbewijs van de transitievergoeding, zoals door een bankafschrift en indien in meerdere delen betaald dan moeten alle betaalbewijzen worden bijgevoegd.
Er zijn inzetbaarheidskosten of transitiekosten van de transitievergoeding afgetrokken.

1. Een schriftelijke instemming van de werknemer tot verlaging van de transitievergoeding i.v.m. inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten.

2. Het betaalbewijs van de gemaakte inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten.

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Vanaf 2021 is er tevens een tweede regeling voor compensatie van transitievergoedingen aangekondigd. Vanaf volgend jaar hebben kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) die hun onderneming beëindigen wegens pensionering of overlijden - onder voorwaarden - recht op compensatie van aan medewerkers betaalde transitievergoedingen. Dit is het geval wanneer er door het UWV voor minimaal één werknemer toestemming is verleend voor ontslag vanwege bedrijfsbeëindiging om hierboven genoemde redenen. Ook deze compensatieaanvraag kan via het werkgeversportaal van UWV aangevraagd worden. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van E-Herkenning.

Het kabinet heeft de compensatieregeling voor transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging door ziekte tot nader order uitgesteld. 

Meer weten over de compensatieregeling transitievergoeding? Bel mij voor een vrijblijvend gesprek op +31 088 - 194 8814 of stuur een mail naar annekevaneijk@wvdb.nl

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws