Toch geen minimumuurtarief voor de zzp’er

Toch geen minimumuurtarief voor de zzp’er
Belastingadvies 24 juli 2020

Net voor het zomerreces heeft minister Koolmees in een brief aan de Kamer aangegeven dat hij voorstelt om een minimumuurtarief voor zelfstandigen niet in te voeren. Ook zijn de eerste testresultaten van de webmodule gedeeld. Deze eerste testresultaten geven aan dat regelmatig sprake is van (schijn)zelfstandigheid, maar ook dat de vragenlijst die in de webmodule wordt gebruikt (en de waardering ervan) nog niet altijd aansluit bij wat specialisten oordelen.

Hoe zat het ook al weer?

Vanaf 1 mei 2016 is de VAR (verklaring arbeidsrelatie) afgeschaft en is een handhavingsmoratorium geïntroduceerd. In afwachting van een nieuw kader wanneer sprake is van een ‘echte’ zelfstandige, wordt er terughoudend opgetreden bij de fiscale handhaving bij de vermeende werkgever. Let op! Civielrechtelijk kunnen nog steeds gevolgen worden verbonden aan schijnzelfstandigheid.

Voor de loonheffingen zijn er alleen fiscale consequenties voor de kwaadwillenden[SvdH1] . Indien gewerkt wordt met een goedgekeurde modelovereenkomst, mits ook daadwerkelijk zo gewerkt wordt, dan is geen sprake van een dienstbetrekking. In de afgelopen jaren werd de definitie voor kwaadwillenden steeds strenger. Per 1 januari jongstleden is de handhaving (nog) strikter geworden. Sectorspecifiek is de belastingdienst in overleg om afspraken te maken. Daarnaast leidt het niet opvolgen binnen een redelijke termijn van een aanwijzing dat sprake zou zijn van een dienstbetrekking, tot correcties (naar de toekomst). Het handhavingsmoratorium loopt (voor zover nu bekend) af per 1 januari 2021. Op dat moment zouden de nieuwe regelingen in moeten gaan.

Minimumuurtarief en zelfstandigenverklaring

Het conceptwetsvoorstel voor de minimumbeloning van zelfstandigen is de afgelopen periode zwaar becommentarieerd vanwege de grote administratieve lasten die voor alle zelfstandigen zouden volgen. Er zou immers onderbouwd moeten kunnen worden dat minimaal € 16 per uur werd ontvangen. Een verkeerde inschatting van het aantal uren en de kosten zou dan voor rekening van de opdrachtgever komen, wat indruist tegen het ondernemersrisico van de zzp’er. Daarnaast zou deze wetgeving niet handhaafbaar zijn. Ook de zelfstandigenverklaring is gekoppeld aan een uurtarief (een uurtarief boven de € 75 per uur zou onder voorwaarden leiden tot de zekerheid dat geen sprake is van een dienstbetrekking). Vanwege dezelfde administratieve lasten en het gebrek aan solidariteit, wordt ook deze regeling niet ingevoerd.

De webmodule (VAR 2.0 ?)

In het verleden was een korte vaste vragenlijst voldoende om voor de opdrachtnemer een VAR te ontvangen. De aangekondigde webmodule kent een uitgebreide vragenlijst die daarnaast per opdracht moet worden ingevuld. Als uit de beantwoording van de vragen blijkt dat buiten dienstbetrekking (en fictieve dienstbetrekking) kan worden gewerkt, dan ontvangt de opdrachtgever een opdrachtgeversverklaring. De webmodule wordt anoniem in gevuld. Voor aanneming van werk en tussenkomst moet de vragenlijst nog worden aangevuld. Echter, uit een steekproef tijdens de testfase blijkt dat 48% van de gevallen van de webmodule leidt tot een indicatie dienstbetrekking, terwijl (slechts) voor 25% een opdrachtgeversverklaring wordt afgegeven. In een vergelijking tussen de uitkomst van de webmodule met de mening van specialisten, zou in 14% van de gevallen de webmodule ten onrechte een opdrachtgeversverklaring hebben afgegeven. Het is dan ook de vraag of en zo ja wanneer deze webmodule aan de eisen voldoet.

Hoe nu verder?

Tijdens de zomermaanden wordt de laatste hand gelegd aan de vragen in de webmodule. Na de zomer start een pilot van een half jaar. In het najaar wordt een beslissing genomen over een verlenging van het handhavingsmoratorium. Dit lijkt onvermijdelijk nu de pilot nog niet afgerond is, maar het aantal gevallen die duiden op ‘schijnzelfstandigheid’ maken dit een politiek gevoelig en ingewikkeld onderwerp.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of twijfelen over een (arbeids)relatie dan kunt u contact opnemen met onze loonheffingenadviseurs of neem direct contact op met Jolanda Smits- van Meijl via JolandaSmits@wvdb.nl of bel naar +31 881 948 285.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws