UBO-register: wie, wat, wanneer? De huidige stand van zaken

UBO-register: wie, wat, wanneer? De huidige stand van zaken
Belastingadvies 25 september 2019 8 min. leestijd

Eerder informeerden wij u over de invoering van het zogenoemde UBO-register. In dit register worden gegevens opgenomen van uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners, hierna: “UBO”) van ondernemingen en rechtspersonen.

 

Het wetsvoorstel is momenteel nog in behandeling bij de Tweede Kamer. Op basis van de vierde en vijfde Europese anti-witwasrichtlijnen moet het UBO-register echter al op 10 januari 2020 in werking treden. Het wetsvoorstel zal dan ook nog dit jaar worden aangenomen.

 

Uit onderzoek blijkt dat 48% van de eigenaren van grotere familiebedrijven onvoldoende bekend is met het UBO-register. Dat terwijl naar schatting 277.200 familiebedrijven worden geraakt door het register, zo blijkt uit cijfers van het CBS en Nyenrode Business Universiteit.

 

Hoog tijd dus voor een update.

 

Wie is UBO?

De UBO is kortgezegd de natuurlijk persoon die meer dan 25% van de eigendom of zeggenschap bezit in een vennootschap of soortgelijke rechtspersoon. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen directe of indirecte belangen.

 

In het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) 2018 is nader toegelicht wie bij de verschillende entiteiten als UBO wordt aangemerkt:

 • BV en niet-beursgenoteerde NV: de houder(s) (direct of indirect) van meer dan 25% van de aandelen, stemrechten of het eigendomsbelang;
 • overige rechtspersonen (zoals de stichting, vereniging en coöperatie): de houder(s) (direct of indirect) van meer dan 25% van het eigendomsbelang of degene die meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ter zake van statutenwijzigingen of degene die de feitelijke zeggenschap over de rechtspersoon kan uitoefenen;
 • personenvennootschappen (zoals de vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap en maatschap): de houder(s) (direct of indirect) van meer dan 25% van het eigendomsbelang of degene die meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ter zake van wijziging van de overeenkomst die aan de personenvennootschap ten grondslag ligt of degene die de feitelijke zeggenschap over de personenvennootschap kan uitoefenen.

 

Indien op basis van het voorgaande geen UBO kan worden bepaald, moet de zogenoemde pseudo-UBO – iemand van het hoger leidinggevend personeel (bijvoorbeeld statutair bestuurder van een BV) – worden geregistreerd. Iedere entiteit heeft dus een UBO!

 

Registratieplicht

De registratieplicht bestaat uit het registreren van de UBO bij inschrijving van de entiteit en het doorgeven van wijzigingen. Reeds ingeschreven entiteiten moeten hun UBO registreren binnen achttien maanden na invoering van de wet of binnen acht dagen na een andere wijziging die in het handelsregister wordt aangetekend, zoals bijvoorbeeld een statutenwijziging of wijziging in het bestuur.

 

De registratieplicht geldt voor iedere entiteit die in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingeschreven, met uitzondering van:

 • eenmanszaken;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven;
 • verenigingen van eigenaars;
 • kerkgenootschappen;
 • buitenlandse rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland.

De uitgezonderde entiteiten zijn verplicht zelf informatie over de UBO bij te houden.

 

De registratieplicht geldt ook voor in Nederland opgerichte entiteiten die wegens vertrek uit Nederland zijn uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zij moeten zich opnieuw inschrijven en vervolgens de UBO registreren.

 

Verantwoordelijk voor inschrijving van de UBO is degene aan wie de entiteit toebehoort of de bestuurders of – als die er niet zijn – de dagelijkse leiding. De UBO heeft een meewerkplicht, wat inhoudt dat hij of zij verplicht is om medewerking te verlenen aan de registratie en de benodigde informatie aan de entiteit moet verstrekken.

 

Wat wordt er geregistreerd van een UBO?

Het UBO-register zal worden ondergebracht in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De UBO-informatie is deels openbaar en deels beperkt toegankelijk (alleen voor bevoegde autoriteiten en de Financiële inlichtingen eenheid). De Kamer van Koophandel zal, op gelijke wijze als voor de overige informatie uit het Handelsregister, voor het verstrekken van de UBO-informatie een (zeer beperkte) vergoeding in rekening brengen.

 

Openbaar zijn: naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het belang van de UBO. Voor de omvang van het belang wordt gewerkt met bandbreedtes van meer dan 25% tot 50%, 50% tot 75% en 75% tot 100%. De exacte omvang en de waarde van het belang worden niet vermeld. Maar als u bedenkt dat u in de meeste gevallen ook een jaarrekening moet publiceren, dan zijn veel gegevens van u openbaar toegankelijk.

 

Beperkt toegankelijk zijn: geboortedag, -plaats en -land, adres, BSN, het afschrift van de documentatie waarmee de identiteit van de UBO is geverifieerd en het afschrift van de documentatie waarmee de aard en omvang van het belang is vastgesteld.

 

De UBO-informatie blijft maximaal tien jaar toegankelijk na uitschrijving van de vennootschap uit het Handelsregister.

 

Op verzoek kan een gedeelte van de UBO-informatie worden afgeschermd indien de UBO politiebescherming geniet, minderjarig is of anderszins handelingsonbekwaam is.

 

Fonds voor gemene rekening

Voor trusts en soortgelijke juridische constructies, waaronder het fonds voor gemene rekening, komt een afzonderlijk UBO-register. Dit register moet uiterlijk 10 maart 2020 in werking treden en hoeft op basis van de Europese richtlijnen niet openbaar toegankelijk te zijn. Bij de Tweede Kamer zal een separaat wetsvoorstel worden ingediend voor dit UBO-register.

 

En nu?

U bent verantwoordelijk voor de registratie van de UBO indien u eigenaar of bestuurder bent van een registratieplichtige entiteit. Daarnaast moet u als UBO medewerking verlenen aan de registratie. Voldoet u niet aan de registratieplicht of meewerkplicht, dan riskeert u een boete die kan oplopen tot € 20.750,--.

 

In bepaalde gevallen kan het achterhalen van de UBO misschien eenvoudig zijn. In veel situaties zal dit niet het geval zijn. Denk hierbij - onder andere - aan de volgende situaties:

 • de aandelen worden gehouden door een Stichting Administratiekantoor (STAK);
 • de aandelen zijn ondergebracht in een zogenoemde cv-structuur;
 • er zijn (cumulatief) preferente aandelen uitgegeven;
 • er zijn aandelen uitgegeven zonder winstrechten of stemrechten.

 

Wij kunnen u ondersteunen bij het vaststellen wie de UBO van uw onderneming is. Daarnaast kunnen wij voor u, in samenwerking met onze strategische partner VDB Advocaten Notarissen, de registratie van de UBO bij de Kamer van Koophandel verzorgen.

 

U dient zich ervan bewust te zijn dat met het UBO-register enerzijds (wie is uiteindelijk gerechtigde tot de onderneming) en de - in de meeste gevallen - verplicht te publiceren jaarrekening (wat is het vermogen van die onderneming) veel gegevens van u openbaar toegankelijk zijn. Dus niet alleen voor de autoriteiten, maar ook voor concurrenten, journalisten en pottenkijkers. Er zijn mogelijkheden uw zichtbaarheid en/of die van uw vermogen binnen de wettelijke kaders te beperken. Ook daarover kunnen wij u adviseren en - eventueel in samenwerking met VDB Advocaten Notarissen - helpen bij de uitvoering.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws