Uitbetaling vakantiegeld: is uitstel mogelijk?

Uitbetaling vakantiegeld: is uitstel mogelijk?
HR Advies 28 april 2021

In de maanden mei en juni wordt traditioneel het vakantiegeld uitbetaald. Als werkgever kunt u zich wellicht in een lastige tijd bevinden, waardoor u zich af vraagt of het mogelijk is om het vakantiegeld op een later moment uit te betalen zodat u enige financiële armslag heeft. In dit artikel zetten we de regels en mogelijkheden voor u uiteen.

Arbeidsrechtelijke mogelijkheden

Conform de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML) heeft een werknemer uiterlijk in de maand juni recht op uitbetaling van het vakantiegeld. Van deze hoofdregel kan bij cao of schriftelijke arbeidsovereenkomst met de werknemer worden afgeweken onder de voorwaarde dat de uitbetaling van het vakantiegeld ten minste eenmaal per kalenderjaar dient te geschieden. In veel cao’s en individuele arbeidsovereenkomsten is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door te bepalen dat de uitbetaling van het vakantiegeld in de maand mei of  per periode van 4 weken of per maand plaatsvindt.

Uitstellen betaling vakantiegeld

In overleg met de werknemer(s) is het mogelijk om de betaling van het vakantiegeld uit te stellen. Omdat u als werkgever afhankelijk bent van de wil van uw werknemer(s), is communicatie met werknemers en het betrekken van de OR of personeelsvertegenwoordiging de sleutel tot succes. Ga het gesprek aan met uw werknemer(s) en leg uit waarom uitstel van betaling van het vakantiegeld belangrijk is voor de continuïteit van de organisatie. Wanneer werknemers akkoord gaan met uitstel van betaling van het vakantiegeld, leg dit dan schriftelijk vast, bij voorkeur met een handtekening van beide partijen. Indien werknemers niet instemmen, dan dient u als werkgever het vakantiegeld alsnog uit te betalen op het contractueel overeengekomen moment.

Fiscale gevolgen uitstel vakantiegeld

Het uitstellen van de betaling van het vakantiegeld kan ook fiscale gevolgen met zich meebrengen. Ondanks dat u de uitbetaling van het vakantiegeld uitstelt, bestaat de kans dat u toch loonheffingen moet inhouden en afdragen in het loontijdvak waarin u normaal gesproken het vakantiegeld zou uitbetalen. Dit heeft alles te maken met het fiscale genietingsmoment van het loon. Zoals al eerder is toegelicht, is in de arbeidsovereenkomst en/of cao opgenomen wanneer het vakantiegeld wordt uitbetaald. Als deze afspraken niet schriftelijk worden aangepast, kan het vanuit fiscaal oogpunt zo zijn dat het vakantiegeld als genoten wordt beschouwd. De werknemers hebben er immers recht op en kunnen uitbetaling vorderen. Het is daarom ook vanuit fiscaal perspectief van belang om vooraf met iedere werknemer afzonderlijk afspraken te maken over het uitstellen van de uitbetaling en deze afspraken ook schriftelijk vast te leggen om zo het genietingsmoment te verschuiven.
 
Meer weten? Neem voor HR-advies omtrent dit onderwerp gerust contact op met Romy Marell via romymarell@wvdb.nl of bel haar via +31 881 948 493. Wij zijn u graag van dienst.

 

 

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws