Update UBO-register en UBO-trustregister

Update UBO-register en UBO-trustregister
Belastingadvies, Blog 2 juni 2020

Ook deze maand informeren wij u weer graag over de ontwikkelingen met betrekking tot het UBO-register dat aanhangig is bij de Eerste Kamer. Hieronder bespreken wij de voorlichting van de Raad van State en de vragen en opmerkingen van de Eerste Kamer naar aanleiding van de voorlichting van de Raad van State. Ook informeren wij u graag over de reactie van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) op het voorgestelde UBO-trustregister.

Voorlichting Raad van State

Op verzoek van de Eerste Kamer heeft de Raad van State voorlichting gegeven over de vraag hoe de registratieplicht van natuurlijke personen bij kerkgenootschappen zich verhoudt tot de AVG en de uitzondering voor kerkgenootschappen van registratie in het handelsregister en de ANBI-regeling. De voorlichting is onder meer als volgt:

 • de richtlijn regelt zelf de verhouding met de AVG. Het is niet aan de nationale wetgever om nog een zelfstandige beoordeling te maken;
 • de verschillende benadering tussen enerzijds het UBO-register en anderzijds het handelsregister en de ANBI-regeling zijn te verklaren uit de omstandigheid dat het UBO-register voortvloeit uit unierechtelijke bindende regelgeving.

Aanvullende vragen en opmerkingen Eerste Kamer

Mede naar aanleiding van voornoemde voorlichting hebben enkele fracties in de Eerste Kamer nadere vragen gesteld over het UBO-register. Hieronder treft u enkele vragen aan.

 • Zou het doel van het UBO-register ook worden bereikt met een niet-openbaar UBO-register?
  Wij verwachten dat de minister zal reageren dat de Europese richtlijn een openbaar register voorschrijft en de Nederlandse wetgever daarvan niet kan afwijken.
 • Bij stichtingen moet als UBO worden geregistreerd diegene die in enig jaar meer dan 25% van het voor uitkering vatbare bedrag ontvangt. Hetzelfde geldt voor houders van cumulatief preferente aandelen in een vennootschap. De beoordeling hiervan kan pas (lang) na afloop van het jaar – aan de hand van de jaarrekening – plaatsvinden. Tussentijds kan e.e.a. zijn veranderd, waardoor diegene niet langer is aan te merken als UBO. Geldt de kwalificatie als UBO dan op het moment van uitkering of zodra de beoordeling plaats heeft kunnen vinden aan de hand van de jaarrekening?
 • Wat is de invloed van het huwelijksgoederenregime op de bepaling van de UBO? Is de in algehele gemeenschap van goederen gehuwde echtgeno(o)t(e) ook UBO? 

Vragen over het wetsvoorstel inzake het UBO-trustregister

Dit wetsvoorstel is nog niet op alle onderdelen duidelijk. Hieronder volgen enkele onderwerpen waarover de praktijk (onder meer de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, NOB) nog duidelijkheid wil verkrijgen.

 • De openbaarheid van het UBO-trustregister is niet voorgeschreven in de Europese richtlijn. Zou de keuze van de Nederlandse wetgever voor een openbaar register daarmee in strijd (kunnen) zijn met de AVG?
 • Zou er een mogelijkheid toegevoegd moeten worden om de gegevens in het register af te schermen voor de situatie dat de begunstigden van een trust(achtige) aantoonbaar bestaan uit een specifieke groep familieleden?
 • Wie moet als UBO van een vennootschap worden geregistreerd indien de aandelen worden gehouden door een trust(achtige), bijvoorbeeld een open fonds voor gemene rekening (OFGR)?
 • In het reguliere UBO-register geldt een ondergrens van een belang van meer dan 25%. In het UBO-trustregister ontbreekt een ondergrens. Dit kan tot complicaties leiden, met name voor grotere fondsen waarvan de begunstigden soms van dag tot dag wisselen. Is het mogelijk een groep personen te registreren in plaats van individuele personen?
 • Hoe wordt de aard en omvang van het economische belang van instellers en trustees (beheerders) geregistreerd als zij geen zeggenschap hebben of economisch belang houden?
   

We kijken uit naar de beantwoording van de vragen in de Eerste Kamer en of in het wetsvoorstel over het UBO-trustregister nog wijzigingen worden doorgevoerd voordat deze wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Voor meer informatie over het UBO-register en het UBO-trustregister, kunt u contact opnemen met Mathieu Neve.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws