Update: wijziging verliesverrekeningsregels m.i.v. 1 januari 2022 definitief

Update: wijziging verliesverrekeningsregels m.i.v. 1 januari 2022 definitief
Belastingadvies 9 juli 2021

In het Belastingplan 2021 werd reeds aangekondigd dat de verliesverrekeningsregels in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2022 zullen wijzigen. De nieuwe verliesverrekeningsregels zijn inmiddels definitief geworden bij koninklijk besluit van 21 mei 2021 (gepubliceerd op 4 juni 2021). In dit nieuwsbericht zullen de nieuwe regels worden toegelicht, waarbij tevens wordt ingegaan op de gevolgen voor de jaarrekening.

Huidige regels

Vóór 2019 waren verliezen die in enig jaar zijn geleden, verrekenbaar met belastbare winsten uit het voorafgaande jaar en de 9 volgende jaren. Verliezen die in deze periode niet verrekend kunnen worden met belastbare winsten, waren hierdoor na 9 jaar niet meer verrekenbaar. Dit wordt het ‘verdampen’ van verliezen genoemd. Per 1 januari 2019 is de termijn van voorwaartse verliesverrekening beperkt van 9 jaar naar 6 jaar. Hierdoor verdampen de verliezen momenteel reeds na een periode van 6 jaar.

Nieuwe regels

Per 1 januari 2022 zullen de verliesverrekeningsregels wederom worden gewijzigd. Per deze datum komt de tijdsbeperking van 6 jaar geheel te vervallen, waardoor verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar zullen zijn. Verliezen zullen derhalve niet langer kunnen ‘verdampen’.

Hier staat tegenover dat verliezen onder de nieuwe regels slechts volledig verrekenbaar zijn tot een bedrag van € 1.000.000,--. Voor zover de verrekenbare verliezen meer dan € 1.000.000,-- bedragen, zijn deze verrekenbaar tot een bedrag van 50% van de belastbare winst. Dit betekent dat in een jaar waarin een belastbare winst van bijvoorbeeld € 3.500.000,-- wordt gerealiseerd, maximaal voor € 2.250.000,-- verliesverrekening kan plaatsvinden (€ 1.000.000,-- + 50% van € 2.500.000,--). Over de resterende winst ad € 1.250.000,-- zal regulier vennootschapsbelasting verschuldigd zijn. Deze beperking geldt overigens ook voor de achterwaartse verliesverrekening.

In het koninklijk besluit van 21 mei 2021 is duidelijk geworden dat de nieuwe regels eveneens van toepassing zijn op verliezen die stammen uit boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2013. De verliezen die op of na 1 januari 2022 nog verrekenbaar zijn zullen hierdoor onbeperkt voorwaarts verrekenbaar worden, doch met een beperking van 50% van de belastbare winst boven een bedrag van € 1.000.000,--. 

Gevolgen voor de jaarrekening

Deze nieuwe verliesverrekeningsregels hebben invloed op de hoogte van een eventuele latente belastingvordering in de jaarrekening ten aanzien van de op 31 december 2021 bestaande verliezen. Aangezien de verliezen niet langer zullen verdampen, kan er in beginsel een hogere latente belastingvordering worden opgenomen in de jaarrekening, hetgeen resulteert in een lagere effectieve belastingdruk. De beperking van 50% van de belastbare winst boven een bedrag van
€ 1.000.000,-- zorgt daarentegen echter voor een beperking van de mogelijkheden van verliesverrekening. Het is immers mogelijk dat er meer belastbare winst gerealiseerd moet worden om tot volledige verrekening van het verlies te komen. Dit leidt tot een lagere latente belastingvordering en dus een hogere belastingdruk.

Door de wijziging van de verliesverrekeningsregels wordt het moeilijker om de omvang van de latente belastingvordering in te schatten. Er zal verder in de toekomst moeten worden gekeken om een inschatting te maken van de winstverwachting, nu de verliezen niet meer verdampen na 6 jaren.

 

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met Ivo Nooijen (ivonooijen@wvdb.nl)/+31 (0) 881 948 126) of Verena van Rijen (verenavanrijen@wvdb.nl)/+31 (0) 881 948 534.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws