Uw oproepkracht minimaal 12 maanden in dienst? Doe tijdig een aanbod!

Uw oproepkracht minimaal 12 maanden in dienst? Doe tijdig een aanbod!
HR Advies 1 juli 2021

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden, wat heeft geresulteerd in een gewijzigde regeling met betrekking tot oproepkrachten. Sinds de inwerkingtreding van de WAB zijn er onduidelijkheden ontstaan over de acceptatietermijn van de oproepkracht. Op 1 juli 2021 treedt er een wetswijziging in werking die een einde behoort te maken aan die onduidelijkheden.

Aanbod vaste arbeidsomvang

Op grond van de WAB moet de werkgever een oproepkracht die minimaal 12 maanden in dienst is, een aanbod doen voor een vast aantal uren. Dit vast aantal uren wordt gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren over de afgelopen 12 maanden. Als de oproepkracht op 1 juli 2021 12 maanden of langer in dienst is, dient de oproepkracht binnen één maand - dus vóór 1 augustus 2021 - een aanbod voor deze vaste arbeidsomvang te ontvangen. De oproepkracht heeft vervolgens één maand de tijd om het aanbod te accepteren of te weigeren.

Ingaan vaste arbeidsomgang

Wanneer de oproepkracht het aanbod accepteert, dient de vaste arbeidsomvang uiterlijk in te gaan op de eerste dag nadat 2 maanden zijn verstreken van de 12-maanden periode. In bovenstaand voorbeeld is dat vanaf 1 september 2021. Wanneer de oproepkracht het aanbod weigert, kunt u conform de huidige oproepovereenkomst verder voor een periode van 12 maanden. Is de oproepkracht na deze 12 maanden nog altijd in dienst, dan ontstaat opnieuw een aanbiedingsverplichting. Wij adviseren, als de oproepkracht het aanbod weigert, om dit schriftelijk goed vast te leggen in het dossier.

Tot slot

Het doen van een aanbod aan de oproepkracht is een ‘harde’ verplichting. Indien u als werkgever het aanbod namelijk niet doet, heeft de oproepkracht recht op het loon over het gemiddeld aantal gewerkte uren in de laatste 12 maanden. Het is dus zeer belangrijk de schriftelijke aanbieding tijdig met uw oproepkrachten te bespreken. Hier geldt een verjaringstermijn voor van 5 jaar. In bovenstaand voorbeeld kan de oproepkracht nog tot september 2026 bij de werkgever aan de bel trekken. Het is dan mogelijk voor de oproepkracht om loon te vorderen over de periode vanaf 1 september 2021 tot 1 september 2026. De oproepkracht kan hierbij een vordering indienen over de vaste uren die in juli 2021 aangeboden dienden te worden, maar niet zijn aangeboden en ook niet zijn gewerkt.

Heeft u oproepkrachten in dienst waar u een aanbieding voor op dient te stellen en/of andere vragen over de wijzigingen ten aanzien van oproepkrachten? Neem dan vrijblijvend contact op met Romy Marell of stuur een e-mail naar romymarell@wvdb.nl.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws