Wetsvoorstel UBO-register naar Tweede Kamer

Belastingadvies 25 april 2019 4 min. leestijd

Op 4 april 2019 is het wetsvoorstel over het UBO-register ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de vierde en vijfde Europese anti-witwasrichtlijnen die als doel hebben witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. De richtlijnen bepalen dat alle lidstaten op 10 januari 2020 een UBO-register moeten hebben ingericht.

 

Op basis van het wetsvoorstel moeten alle vennootschappen en andere juridische entiteiten hun uiteindelijk belanghebbende (UBO) registreren in het UBO-register. Reeds ingeschreven entiteiten krijgen vanaf de invoering van de wet 18 maanden de tijd om de UBO te registreren.

 

De UBO

De UBO is kortgezegd de natuurlijk persoon die meer dan 25% van de eigendom of zeggenschap bezit in een vennootschap of soortgelijke rechtspersoon. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen directe of indirecte belangen.

 

In het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) 2018 is nader toegelicht wie bij de verschillende entiteiten als UBO wordt aangemerkt:

 • BV en niet-beursgenoteerde NV: de houder(s) (direct of indirect) van meer dan 25% van de aandelen, stemrechten of het eigendomsbelang;
 • overige rechtspersonen (zoals de stichting, vereniging en coöperatie): de houder(s) (direct of indirect) van meer dan 25% van het eigendomsbelang of degene die meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ter zake van statutenwijzigingen of degene die de feitelijke zeggenschap over de rechtspersoon kan uitoefenen;
 • personenvennootschappen (zoals de vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap en maatschap): de houder(s) (direct of indirect) van meer dan 25% van het eigendomsbelang of degene die meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ter zake van wijziging van de overeenkomst die aan de personenvennootschap ten grondslag ligt of degene die de feitelijke zeggenschap over de personenvennootschap kan uitoefenen.

 

Indien op basis van het voorgaande geen UBO kan worden bepaald, moet de zogenoemde pseudo-UBO – iemand van het hoger leidinggevend personeel (bijvoorbeeld statutair bestuurder van een BV) – worden geregistreerd.

 

Registratieplicht

De registratieplicht bestaat uit het registreren van de UBO bij inschrijving van de entiteit en het doorgeven van wijzigingen. Deze verplichting geldt voor iedere entiteit die in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingeschreven, met uitzondering van:

 • eenmanszaken;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven;
 • verenigingen van eigenaars;
 • kerkgenootschappen; en
 • buitenlandse rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland.

 

Ondanks de uitzondering van de registratieplicht zijn zij wel verplicht om zelf informatie over de UBO bij te houden.

 

De registratieplicht geldt ook voor in Nederland opgerichte entiteiten die wegens vertrek uit Nederland zijn uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zij moeten zich opnieuw inschrijven en vervolgens de UBO registreren.

 

Verantwoordelijk voor inschrijving van de UBO is degene aan wie de entiteit toebehoort of de bestuurders of – als die er niet zijn – de dagelijkse leiding. De UBO heeft een meewerkplicht, wat inhoudt dat hij of zij verplicht is om medewerking te verlenen aan de registratie en de benodigde informatie aan de entiteit moet verstrekken.

 

UBO-informatie

Het UBO-register zal worden ondergebracht in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De UBO-informatie is deels openbaar en deels beperkt toegankelijk (alleen voor bevoegde autoriteiten en de Financiële inlichtingen eenheid). De Kamer van Koophandel zal, op gelijke wijze als voor de overige informatie uit het Handelsregister, voor het verstrekken van de UBO-informatie een (zeer beperkte) vergoeding in rekening brengen.


Openbaar zijn: naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het belang van de UBO. Voor de omvang van het belang wordt gewerkt met bandbreedtes van meer dan 25% tot 50%, 50% tot 75% en 75% tot 100%. De exacte omvang en de waarde van het belang worden niet vermeld.

 

Beperkt toegankelijk zijn: geboortedag, -plaats en -land, adres, BSN, het afschrift van de documentatie waarmee de identiteit van de UBO is geverifieerd en het afschrift van de documentatie waarmee de aard en omvang van het belang is vastgesteld.

 

In specifieke gevallen kan (een gedeelte van) de UBO-informatie op verzoek worden afgeschermd. Dit is het geval indien de UBO door het openbaar beschikbaar maken van diens gegevens wordt blootgesteld aan een onevenredig risico, een risico op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie of indien de UBO minderjarig of anderszins handelingsonbekwaam is. Hoe men dit moet aantonen wordt nog nader uitgewerkt.

Fonds voor gemene rekening

Tevens is een verplichting opgenomen tot UBO-registratie van trusts en soortgelijke juridische constructies, waaronder ook het fonds voor gemene rekening. Het UBO-register voor deze constructies moet uiterlijk 10 maart 2020 zijn ingevoerd. Hiervoor zal een separaat wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer.

 

Reactie Belastingdienst

De Belastingdienst concludeert dat het wetsvoorstel weliswaar uitvoerbaar is, maar dat de handhaving van de juistheid van de gegevens in het UBO-register naar verwachting beperkt effectief zal zijn!

 

Overige aandachtspunten

 • De UBO-informatie blijft maximaal 10 jaar toegankelijk na uitschrijving van de vennootschap uit het Handelsregister.
 • Wwft-instellingen krijgen een terugmeldplicht op basis waarvan zij een melding moeten doen aan de Kamer van Koophandel van elke afwijking die zij aantreffen tussen de informatie over de UBO in het register en de informatie waarover zij beschikken.
 • Het niet voldoen aan de registratieplicht, de meewerkplicht of de terugmeldplicht is een economisch delict, waarvoor hoge geldboetes kunnen worden opgelegd.

 

Voor meer informatie over het UBO-register, kunt u contact opnemen met Mathieu Neve.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws