Wetsvoorstel UBO-trustregister

Wetsvoorstel UBO-trustregister
Belastingadvies 30 april 2020 5 min. leestijd

Het lang verwachte wetsvoorstel inzake de invoering van het UBO-register voor trusts en trustachtigen (hierna: “UBO-trustregister”) is op 17 april 2020 ter consultatie aangeboden. Tot en met 15 mei 2020 kan iedereen een reactie op het wetsvoorstel geven.

Met het wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de vierde en vijfde Europese anti-witwasrichtlijnen die als doel hebben witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Het UBO-trustregister had op basis van de richtlijnen al op 10 maart 2020 in werking moeten treden.

Het voorgestelde UBO-trustregister vertoont grote gelijkenissen met het (nog niet ingevoerde) reguliere UBO-register (voor vennootschappen en andere juridische entiteiten). Hierbij informeren wij u over de inhoud van het wetsvoorstel inzake het UBO-trustregister.

 

Voor wie geldt het UBO-trustregister?

Het UBO-trustregister geldt voor trusts en soortgelijke juridische constructies waarvan de trustee in Nederland woonachtig of gevestigd is of waarvan de trustee buiten de Europese Unie woonachtig of gevestigd is en namens de trust in Nederland een zakelijke relatie aangaat of onroerend goed verwerft.

Een trust is – kort samengevat – een juridische constructie waarbij goederen worden toevertrouwd aan een beheerder (trustee) die deze vermogensbestanddelen overeenkomstig een trustakte aanwendt voor één of meerdere begunstigden.

Van een soortgelijke juridische constructie is sprake als:

 • rechtspersoonlijkheid ontbreekt en geen sprake is van een onderneming;
 • door deelnemers vermogen bijeen wordt gebracht;
 • het vermogen voor gezamenlijke rekening wordt aangewend; en
 • het vermogen wordt aangewend ten behoeve van de uiteindelijk belanghebbende(n).

Een open fonds voor gemene rekening (OFGR) en besloten fonds voor gemene rekening vallen in ieder geval onder deze definitie. Of een bepaalde juridische constructie kan worden aangemerkt als een soortgelijke juridische constructie in de zin van deze wet hangt af van de materiële kenmerken van die constructie en niet van de naam die aan die constructie is gegeven (‘substance over form’).

Waar hierna wordt gesproken over ‘trust’ wordt mede een ‘soortgelijke juridische constructie’ bedoeld.

 

Wie is de UBO?

De UBO is een natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft, dan wel voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht. Voor een trust worden de volgende natuurlijke personen aangemerkt als UBO:

 • oprichter;
 • trustee (beheerder);
 • protector (controleur van trustee), indien ingesteld;
 • begunstigden;
 • elke andere natuurlijke persoon die door directe of indirecte eigendom of via andere middelen uiteindelijke zeggenschap uitoefent over de trust.

Welke UBO-gegevens worden geregistreerd en voor wie zijn die toegankelijk?

Nederland gaat verder dan de Europese richtlijnen en maakt het UBO-trustregister openbaar toegankelijk via internet. Iedereen die inzage wil moet zich registreren en een beperkte vergoeding betalen.

Gegevens Trust Openbaar / beperkt
Naam, type en doel (bijvoorbeeld charitatief, familiair) Openbaar
Datum en plaats van totstandkoming Openbaar
Afschriften van documenten waaruit datum en plaats totstandkoming en doel van de trust blijkt Beperkt toegankelijk

 

Gegevens UBO Openbaar / beperkt
Naam Openbaar
Geboortemaand en -jaar Openbaar

Nationaliteit

Openbaar
Woonstaat Openbaar
Aard en omvang van het economisch belang (bandbreedtes >25%-50% / 50%-75% / 75%-100%) Openbaar
Geboortedag Beperkt toegankelijk
Geboorteland en -plaats Beperkt toegankelijk
Woonadres Beperkt toegankelijk
Burgerservicenummer Beperkt toegankelijk
Afschrift geldig legitimatiebewijs / uittreksel BRP Beperkt toegankelijk
Afschrift van document(en) waaruit de aard en omvang van het economisch belang blijkt Beperkt toegankelijk

 

Enkel bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen de beperkt toegankelijke gegevens inzien. Wwft-instellingen, zoals WVDB Adviseurs Accountants, krijgen geen toegang tot de beperkt toegankelijk gegevens.

Op verzoek kunnen de openbare gegevens van de UBO worden afgeschermd indien hij of zij minderjarig is, onder curatele of bewind staat dan wel politiebeveiliging heeft. Dit geldt niet voor de aard en omvang van het economisch belang.

Overige aandachtspunten

 • De trustee/beheerder dient de registratie te doen binnen drie maanden na inwerkingtreding van de wet en vervolgens binnen één week nadat de registratieplicht ontstaat (bijvoorbeeld bij totstandkoming van de trust of wijziging van de te registreren gegevens).
 • Evenals voor het reguliere UBO-register geldt voor het UBO-trustregister, naast de registratieplicht, een meewerkplicht voor de UBO en een terugmeldplicht voor bevoegde autoriteiten en Wwft-instellingen. Indien niet wordt voldaan aan de registratie- of meewerkplicht, kan hechtenis tot maximaal 6 maanden, een taakstraf of een boete tot maximaal € 21.750,-- worden opgelegd.
 • De trust ontvangt een uniek registratienummer. Dit nummer dient te worden vermeld op alle schriftelijke uitingen namens de trust. De onder het tweede punt vermelde sancties kunnen ook worden opgelegd indien het registratienummer ten onrechte niet is vermeld.
   

Wilt u meer informatie over de invoering van het UBO-trustregister of het algemene UBO-register, de gevolgen voor u, uw onderneming of uw ‘soortgelijke juridische constructie’? Dan kunt u contact opnemen met Mathieu Neve.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws