WEBINAR: NOW-regelingen, reorganisatie en ontslag in de voortdurende crisis

Kijk het webinar terug

Coronadesk

Cash & Financiering

Omdat wij ontwikkelingen op de voet volgen plaatsen wij nieuwe vragen en antwoorden direct bovenaan onderstaande lijst. Houd deze pagina de komende dagen dus goed in de gaten.

 

Bekijk hieronder de meest recente updates

U moet met uw onderneming handelen alsof u onafhankelijke derden bent. Dat betekent dat uw onderneming (aanvullende) zekerheden moet vragen indien er twijfel kan bestaan of u de lening kunt terug betalen aan de onderneming. Als duidelijk is dat u de lening niet (geheel) kunt terugbetalen, dan zou de Belastingdienst kunnen stellen dat de lening definitief het vermogen van uw onderneming heeft verlaten. In dat geval zou u (26,25%) inkomstenbelasting hierover moeten betalen.

Informatie bijgewerkt op 29 mei 2020

Dat zou kunnen. Het is van belang welk rendement u behaalt en verwacht en het type beleggingen (vastgoed, effecten, etc.) dat u heeft. Beleggingen waarvan u verwacht dat die vanaf heden een hoger rendement (circa 4% of meer) behalen, kunt u over het algemeen beter in privé aanhouden. Als u deze beleggingen nu in uw onderneming aanhoudt en naar privé wilt overbrengen, dan moet u zich goed laten adviseren over de fiscale gevolgen hiervan.

Informatie bijgewerkt op 29 mei 2020

Uitstel aflossingen

MKB ondernemingen kunnen zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank besloten.

 

 • ABN AMRO:
  Voor wie:
  Het aanbod geldt voor zakelijke klanten met een lopend krediet met een hoofdsom van en/of kredietlimiet tot EUR 50 miljoen.

Wat houdt het in:
Zes (6) maanden uitstel van rente, aflossingen en eventuele krediet gerelateerde fees op het lopend zakelijk krediet. In de maanden april, mei, juni, juli, augustus en september 2020 worden geen betalingen voor aflossing, rente en krediet gerelateerde fees geïncasseerd.

Wat moet u ervoor doen?
Uitstel van rente en aflossing gebeurt automatisch tenzij expliciet anders aangegeven voor 31 maart 2020 17.00 uur. Wijziging achteraf is niet meer mogelijk.

Wanneer moet ik betalen?
Voor zakelijke leningen geldt dat uitgestelde rente, aflossingen en kredietgerelateerde fees uiterlijk aan het einde van de looptijd van de betreffende zakelijke lening in één keer dienen te worden betaald. Voor rekening-courant kredieten geldt dat uitgestelde rente en kredietgerelateerde fees uiterlijk op 31 december 2021 zullen worden geïncasseerd.

Voor verdere informatie over de regelingen van de
ABN AMRO verwijzen wij u naar de website van de ABN AMRO.

 

 • Rabobank:
  Voor wie:
  Het aanbod geldt voor zakelijke klanten met een lopend krediet met een hoofdsom van  en/of kredietlimiet tot EUR 3 miljoen.

Wat houdt het in?
Als MKB-ondernemer kunt u zes maanden uitstel aanvragen voor de aflossingsverplichtingen voor uw lening(en) aanvragen. Let op: deze regeling voorziet niet in de rentebetalingen.

Wat moet u ervoor doen?
U dient zelf aan te geven dat u uitstel wilt. Dat kan door online een formulier in te vullen op de website van de Rabobank.

Mogelijkheden hoger krediet:
Heeft uw bedrijf meer dan EUR 3 miljoen aan financieringen uitstaan bij de Rabobank? Ook dan kan het online formulier worden ingevuld om uitstel aan te vragen. Vervolgens zal door de bank persoonlijk contact met u worden gezocht om de mogelijkheden te bespreken.

Voor verdere informatie over de regelingen van de Rabobank verwijzen wij u naar de website van de Rabobank.

 

 • ING:
  Voor wie?
  Het aanbod geldt voor alle zakelijke klanten van ING, die in de kern gezond zijn, met een financiering tot EUR 2,5 miljoen.

Wat houdt het in?
Als MKB-ondernemer kunt u zes maanden uitstel aanvragen voor de aflossingsverplichtingen voor uw lening(en) aanvragen. Let op: deze regeling voorziet niet in de rentebetalingen.

Wat moet u ervoor doen?
Uitstel kan worden aangevraagd via Mijn ING Zakelijk, waarbij rekening moet worden gehouden met een doorlooptijd van 3 werkdagen.

Wanneer moet ik betalen?
Als uitstel wordt verleend dan wordt de looptijd van uw lening verlengd met 6 maanden. De einddatum voor uw financiering schuift dus 6 maanden op. Het bedrag dat u periodiek aflost zal daardoor niet veranderen na hervatting van uw aflossing.

Voor verdere informatie over de regelingen van de ING verwijzen wij u naar de website van de ING.

Informatie bijgewerkt op 30 april 2020

1. Nieuwe Borgstellingsregeling

 • Verhoging borgstellingskrediet:
  Er is tevens de mogelijkheid om uw bestaande financiering op te hogen. Als u hiertoe verzoekt zullen de banken de nieuwe Borgstellingsregeling MKB-kredieten (BMKB) zo veel mogelijk toepassen.
  In de nieuwe regeling neemt de overheid een groter deel van het risico op de lening voor haar rekening. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de grootbanken hebben hierover het volgende met elkaar afgesproken:
  • Het maximale bedrag van een borgstellingskrediet is EUR 1,5 miljoen.
  • Naast het borgstellingskrediet sluit u ook altijd een regulier krediet af bij uw bank.
  • De verhouding tussen het borgstellingkrediet en het reguliere krediet is 3:1 (dit was 1:1).
  • De overheid staat nu borg voor 90% van het borgstellingskrediet (dit was 75%). 
  • Heeft u een BV waarin uw aandelenbelang groter is dan 50%? Dan staat u persoonlijk borg voor minimaal 10% van het bedrag van het borgstellingskrediet.
  • De looptijd van het borgstellingskrediet bedraagt maximaal 8 (acht) kwartalen.
  • Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020 en kan worden aangevraagd tot 1 april 2021.
 • Rekenvoorbeeld:
  Tot slot een rekenvoorbeeld: stel u heeft EUR 2,0 miljoen nodig. Dan kunt u een borgstellingskrediet van maximaal EUR 1,5 miljoen afsluiten. Daarnaast sluit u een regulier (bank)krediet af ter hoogte van EUR 0,5 miljoen. De overheid staat borg voor 90% van EUR 1,5 miljoen, oftewel EUR 1,35 miljoen. Dit is  67,5% van het totale krediet van EUR 2,0 miljoen.
  Voor verdere informatie over de BMKB verwijzen wij u naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
 • Lagere premie BMKB-regeling en verhoging garantiebudget:
  Het kabinet heeft besloten om de premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) te verlagen van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van de beschikbare 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. 

2. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO-regeling). Het kabinet heeft besloten om het garantieplafond van de GO verder te verhogen naar EUR 10 miljard (was al verruimd op 17 maart 2020 van EUR 400 miljoen naar EUR 1,5 miljard). Met de GO helpt het ministerie van EZK zowel het MKB als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen en -garanties (minimaal EUR 1,5 miljoen – maximaal EUR 50 miljoen euro per onderneming). Het maximale garantiepercentage is verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en naar 90% voor het MKB. Het maximumbedrag per onderneming was op 17 maart al tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.

Voor verdere informatie over de GO-regeling verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

 

3. Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups: 

Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen.

Deze bedrijven hebben doorgaans geen bestaande bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze kredieten gaan verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie EUR 100 miljoen ter beschikking. De verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april beschikbaar zal zijn. 

Voor verdere informatie over de kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

 

4. Overbruggingskrediet startups, scale-ups en non-bancair gefinancierd MKB

Een brede groep bedrijven wordt met eigen vermogen of risicodragend vermogen gefinancierd. Dat zijn onder andere startups en scale-ups, waarbij de verwachting is dat naast de behoefte aan overbruggingskrediet ook eigen vermogen een rol zal spelen.

Daarnaast er is ook veel non-bancair gefinancierd MKB dat zich gefinancierd heeft door bijvoorbeeld ingehouden winst. Deze bedrijven hebben doorgaans wel een gezonde balans, maar hebben geen bankrelatie en kunnen door de coronacrisis moeilijk overbruggingskrediet van een bank krijgen.

Corona-Overbruggingslening (COL)

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verstrekken op verzoek van het kabinet speciale overbruggingskredieten. Vanaf 29 april 2020 kunnen groeibedrijven een aanvraag indienen voor een zogenoemde Corona-Overbruggingslening (COL). Het kabinet stelt hiervoor als eerste tranche € 100 miljoen ter beschikking. 

De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen de EUR 50.000 en EUR 2 miljoen. Bij bedragen boven € 250.000 wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Er geldt een uniform rentetarief van 3%.

Aanvraag

De ROM’s streven ernaar de beoordelingen van aanvragen tot EUR 500.000 binnen vier tot negen werkdagen af te handelen. Voor aanvragen boven EUR 500.000 is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen. Meer informatie is te vinden op de deze website
 

Via de vereiste cofinanciering bij de grotere overbruggingskredieten vanuit onder andere de bestaande ROM-fondsen (waarvan de verschillende provincies ofwel meerderheidsaandeelhouder dan wel enig aandeelhouder zijn) is al sprake van provinciale cofinanciering. Er is intensief contact met de provincies over hoe de financiële slagkracht vergroot kan worden.

 

5. Herverzekering van kortlopende kredietverzekeringen

Veel bedrijven zoals winkels en horecazaken uit het mkb-segment worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de kortlopende – doorgaans dertig of zestig dagen – betalingstermijnen worden verzekerd door kredietverzekeraars. Op jaarbasis wordt op deze wijze ruim 200 miljard euro aan leveringen mogelijk gemaakt tussen Nederlandse leveranciers en hun afnemers, waarvan ongeveer 30% binnen Nederland. Indien, zoals in de huidige omstandigheden, de betalingsrisico’s toenemen, kunnen en moeten de verzekeraars hun posities snel afbouwen door de toegekende verzekeringslimieten op bedrijven te verlagen of geheel in te trekken. Zonder overheidsingrijpen zal dat voor door de coronacrisis getroffen bedrijven en sectoren op korte termijn gebeuren, waarmee de leveringen aan 75.000 bedrijven tot stilstand dreigen te komen en vele faillissementen en een groot verlies aan werkgelegenheid dreigen. Het ministerie van Financiën werkt daarom aan een herverzekering voor het hele jaar 2020 die snel in werking moet treden waardoor kredietverzekeraars niet genoodzaakt zijn op korte termijn hun limieten terug te brengen. De garantie vanuit de Staat die hiervoor nodig is zal naar huidige inschatting circa 12 miljard euro bedragen. Een dergelijke garantie kan gezien de verslechterde risico’s niet kostendekkend worden ingevoerd. De details voor de herverzekeringsovereenkomst, waaronder maatregelen om de belangen van de Staat gelijk te laten vallen met die van de verzekeraars en de hoogte en vormgeving van de kostenvergoeding voor de verzekeraars, worden nog nader uitgewerkt. Voor deze maatregel moet bovendien goedkeuring worden verkregen van de Europese Commissie.

Informatie bijgewerkt op 30 april 2020

Liquiditeitsbegroting

Qua prioriteit voor het betalen van achtergestelde leningen, crediteuren, bank, belastingen en personeel is dit situatie c.q. schuldeiser afhankelijk. Ten aanzien van het betalen van belastingen kan worden gedacht aan het verlagen van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020 of het doen van een verzoek tot het uitstellen van betaling van belastingen. Zie hiertoe ook onze pagina inzake fiscale maatregelen. Ten aanzien van de overige schuldeisers adviseren wij in contact te treden met uw accountant/adviseur om in nader overleg de prioriteit te bepalen zodat deze u kan assisteren bij het maken van deze beslissing.
Informatie bijgewerkt op 23 maart 2020

Werkkapitaal beheer
Financieringen
Bijzondere regelingen

Zorgverzekeraars helpen zorgaanbieders financieel als zij inkomsten mislopen tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Op die manier worden zorgaanbieders gecompenseerd voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. Met de bijdrage kunnen ze onder meer hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten.

Bepaalde groepen zorgaanbieders die nu al in acute financiële problemen dreigen te komen, kunnen een vooruitbetaling aanvragen. Deze vooruitbetaling geldt voor: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg.

De regeling gaat in mei open en loopt met terugwerkende kracht van 1 maart tot en met 30 juni 2020. De continuïteitsbijdrage kan vanaf mei 2020 worden aangevraagd. De exacte datum is nog niet bekend. Wanneer de datum bekend wordt zullen wij dit op deze website vermelden.

Voor verdere informatie over de regeling van de Zorgverzekeraars Nederland verwijzen wij u naar de website van Zorgverzekeraars Nederland (www.zn.nl) en de bijgevoegde Q&A (bron: www.zn.nl).

Informatie bijgewerkt op 20 april 2020

Onze adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.