WEBINAR: NOW-regelingen, reorganisatie en ontslag in de voortdurende crisis

Kijk het webinar terug

Coronadesk

Personeel

Omdat wij ontwikkelingen op de voet volgen plaatsen wij nieuwe vragen en antwoorden direct bovenaan onderstaande lijst. Houd deze pagina de komende dagen dus goed in de gaten.

 

Bekijk hieronder de meest recente updates

Nee,  u mag uw personeel niet zelf controleren op corona. Alleen een (bedrijfs)arts mag werknemers controleren. Van alle werkgevers wordt verwacht dat zij de richtlijnen van het RIVM volgen en dat zij hun medewerkers hier nadrukkelijk op wijzen.

Zie ook:  “Wat kunt u als werkgever doen om zorg te dragen voor een veilige werkplek?"

Informatie bijgewerkt op 27 mei 2020

Nee, dit is niet toegestaan. Meestal wordt niet alleen de temperatuur van werknemers gemeten, maar gebeurt hier vervolgens ook iets mee. 

U mag echter geen medische gegevens van werknemers verwerken en dus ook niet hun temperatuur opmeten en vervolgens registeren of geautomatiseerd verwerken. Zelfs als werknemers toestemming geven mag u dit niet doen, omdat er vanwege de arbeidsrelatie geen sprake is van gelijkwaardigheid. Werknemers kunnen derhalve niet in vrijheid toestemming geven en kunnen zich onder druk gezet voelen om dit toe te staan.

Indien alleen de temperatuur wordt gemeten en afgelezen, maar er niets mee wordt gedaan, het niet wordt geregistreerd of geautomatiseerd wordt verwerkt, dan is het wel mogelijk. In dat geval is er geen sprake van een verwerking die valt binnen de reikwijdte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Informatie bijgewerkt op 27 mei 2020

Algemeen

Er is een verschil tussen pensioenfondsen en de pensioenregeling die door een verzekeraar wordt uitgevoerd.

 

Pensioenfondsen

Alle pensioenfondsen kennen betalingsregelingen voor betalingsonmacht. Werkgevers die tijdelijk minder, of geen premie kunnen betalen, komen in aanmerking voor uitstel van betaling.

Het bestuur van het pensioenfonds gaat hierover, en de regelingen verschillen dus per bedrijfstak.

De pensioenfondsen van zwaar getroffen bedrijfstakken als de Horeca, Detailhandel en de reisbranche hebben inmiddels hun incassobeleid aangepast en versoepelt.

 • pensioenfonds Horeca en Catering geeft vooralsnog 30 dagen uitstel van betaling;
 • pensioenfonds Detailhandel geeft uitstel van premiebetaling tot 90 dagen;
 • pensioenfonds voor de reisbranche verlengt de betalingstermijn naar 45 dagen.

Voor alle pensioenfondsen geldt dat de werkgever individueel de betalingsonmacht dient te melden bij het pensioenfonds, er is dus geen generieke uitstelregeling. Vaak kan de melding worden gedaan middels een betalingsonmachtformulier, deze zijn via de websites van de pensioenfondsen te downloaden. Een aantal pensioenfondsen heeft inmiddels ook een Corona-desk ingericht.

Let op: als de werkgever wegens betalingsonmacht geen premie afdraagt maar dit niet heeft gemeld bij het pensioenfonds kan dit leiden tot claims wegens bestuurdersaansprakelijkheid.

 

Verzekeraar

Hoofdregel is dat er geen recht op uitstel van premiebetaling bestaat.

Ook de pensioenverzekeraars hebben echter toegezegd dat ook zij soepeler met de inning van pensioenpremies zullen omgaan, voor zover de wettelijke mogelijkheden dit toestaan. Omdat de problematiek per sector of werkgever verschilt, zal er maatwerk worden geboden. Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies dienen z.s.m. contact op te nemen met hun pensioenuitvoerder. Wij kunnen u daarbij helpen. 

Tenslotte, alle pensioenuitvoerders, fondsen en verzekeraars, zijn in overleg met de overheid om ook de pensioenpremies (of een deel daarvan) te scharen onder de komende Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging Werkbehoud als tegemoetkoming in de loonkosten. Op korte termijn komt hier nadere berichtgeving over.

Informatie bijgewerkt op 01 april 2020

Als werkgever kunt u een werknemer niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. Indien u omzetverlies verwacht, en dus mogelijk minder werk hebt voor uw werknemers, dan kunt u mogelijk gebruik maken van het Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Naast de NOW is het ook goed om samen met uw werknemer te kijken of er andere mogelijkheden zijn waardoor uw werknemer wel aan het werk kan blijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan andere werkzaamheden binnen of buiten de organisatie of (online) bijscholing van uw werknemer. Als laatste mogelijkheid kunt u altijd het gesprek met uw werknemer aangaan om samen te kijken of werknemer bereid is om verlof op te nemen. 

Informatie bijgewerkt op 01 april 2020

België is vanaf woensdagmiddag 18 maart 2020 tot en met 19 april 2020 in lockdown waardoor de bewegingsvrijheid van mensen zal worden beperkt om de verspreiding van corona in te dammen. Iedere Belgische werknemer moet vanaf nu zoveel mogelijk thuisblijven, enkel noodzakelijke verplaatsingen (werk, eten kopen, dokter of apotheek) zijn nog toegelaten. Een Belgische werknemer kan dus nog komen werken, echter probeer ook deze werknemer zoveel mogelijk thuis te laten werken.

Informatie bijgewerkt op 31 maart 2020

Ja, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft via haar website aangegeven dat het onder de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis is toegestaan om een zieke werknemer (met verkoudheids- en/of griepverschijnselen) naar huis te sturen.

Normaal gesproken is het niet toegestaan een werknemer te vragen naar zijn of haar gezondheid. De reden van een ziekmelding mag ook niet worden gevraagd en vastgelegd. Echter is de AP van mening dat tijdens de coronacrisis medewerking van een medewerker mag worden verlangd door naar huis te gaan bij verkoudheids- of griepverschijnselen.

Informatie bijgewerkt op 24 maart 2020

Werknemers die al ziek waren en in quarantaine zaten op het moment dat de vergunningsperiode begint te lopen, worden gezien als ‘normale’ zieke werknemers. Voor hen geldt de reguliere loondoorbetalingsplicht.

 

De werknemer die (nog) niet ziek is, maar wel uit voorzorg in quarantaine is geplaatst heeft ook recht op loondoorbetaling. Het vervullen van een wettelijke plicht, zoals in quarantaine geplaatst worden, betekent dat het gebrek aan arbeid in de risicosfeer van de werkgever valt. Daarom krijgt de werknemer zijn loon doorbetaald tijdens quarantaine.

Informatie bijgewerkt op 19 maart 2020

Het kan voorkomen dat een werknemer op vakantie is gegaan en besloten heeft om zijn vakantie vroegtijdig af te breken vanwege corona. Deze werknemer wil vervolgens weer aan het werk gaan en dus de rest van zijn vakantie intrekken. Een werknemer kan een vakantie niet eenzijdig intrekken en dient dit te altijd te overleggen met zijn werkgever. Als er genoeg werk is, dan kan de werknemer weer aan het werk en schrijft u de niet-genoten vakantiedagen bij op het verlofsaldo. Wanneer er minder of geen werk is dan is het belangrijk om samen met uw werknemer om tafel te gaan om te kijken hoe hiermee om te gaan en samen tot een passende oplossing te komen.

 

Bovenstaande geldt ook voor werknemers die een vakantie hebben gepland, maar deze hebben geannuleerd door corona.

Informatie bijgewerkt op 19 maart 2020

De premiedifferentiatie tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten die met de WAB is ingevoerd wordt vanwege corona op een aantal punten voor het kalenderjaar 2020 tijdelijk versoepeld.

Volgens de huidige regelgeving moet een werkgever, indien een werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% overwerkt, alsnog met terugwerkende kracht de hoge WW-premie betalen. Omdat het coronavirus in bepaalde sectoren (bijvoorbeeld de zorg) tot veel extra overwerk leidt, is besloten om voor 2020 een aanpassing op deze regelgeving te maken, zodat de hoge WW-premie niet verschuldigd is. Deze aanpassing wordt nu uitgewerkt. Het is op dit moment nog onduidelijk of deze aanpassing voor alle werkgevers zal gelden of slechts voor werkgevers in bepaalde sectoren.

Daarnaast krijgen werkgevers extra tijd om te zorgen voor een kloppende administratie, die voldoet aan de eisen voor het toepassen van een lage WW-premie. Volgens de huidige regels moet een onderneming per 1 april 2020 schriftelijk kunnen aantonen dat de werknemers voor onbepaalde tijd voor 2020 al in dienst waren. Het kabinet heeft deze deadline voor het voldoen aan de voorwaarden voor de lage premie verlengd tot 1 juli 2020. Uiterlijk 30 juni 2020 moet de administratie alsnog op orde zijn.

Informatie bijgewerkt op 23 maart 2020

Reis- en onkostenvergoeding

De vaste reiskostenvergoeding mag worden doorbetaald als de werknemer thuis of op een andere locatie werkt. Hierbij geldt wel dat de werknemers met een vaste reiskostenvergoeding op jaarbasis minimaal 128 dagen naar de vaste werkplek moeten reizen (op basis van een fulltime dienstverband). Het is dus belangrijk om het aantal reisdagen van werknemers te blijven monitoren. Mocht blijken dat het niet haalbaar is om op jaarbasis minimaal 128 dagen naar de vaste werkplek te reizen dan zal de vaste reiskostenvergoeding moeten worden bijgesteld om deze vergoeding in de onbelaste sfeer te houden. Anders kwalificeert de vergoeding als belast loon.

Informatie bijgewerkt op 30 maart 2020

Mocht een werknemer ziek worden (door corona of anderszins) dan is het mogelijk de vaste reiskostenvergoeding onbelast door te betalen zolang er sprake is van ‘kortdurende afwezigheid’ (maximaal 6 aaneengesloten weken). Als de verwachting is dat een werknemer langer dan 6 aaneengesloten weken afwezig zal zijn, dan is het mogelijk om de vast reiskostenvergoeding in de maand waarin de werknemer ziek is geworden en de daaropvolgende maand nog onbelast uit te betalen. Daarna kwalificeert een dergelijke beloning als belast loon. Als de werknemer weer hersteld is, dan kan de vaste reiskostenvergoeding weer onbelast worden betaald aan de werknemer vanaf de eerste nieuwe maand die volgt op de herstelmelding.

Informatie bijgewerkt op 30 maart 2020

Mocht een werknemer ziek worden (door corona of anderszins) dan is het mogelijk de vaste reiskostenvergoeding onbelast door te betalen zolang er sprake is van ‘kortdurende afwezigheid’ (maximaal 6 aaneengesloten weken). Als de verwachting is dat een werknemer langer dan 6 aaneengesloten weken afwezig zal zijn, dan is het mogelijk om de vast reiskostenvergoeding in de maand waarin de werknemer ziek is geworden en de daaropvolgende maand nog onbelast uit te betalen. Daarna kwalificeert een dergelijke beloning als belast loon. Als de werknemer weer hersteld is, dan kan de vaste reiskostenvergoeding weer onbelast worden betaald aan de werknemer vanaf de eerste nieuwe maand die volgt op de herstelmelding.

Kunnen andere vaste onkostenvergoedingen nog steeds onbelast worden uitbetaald aan werknemers die thuis werken of ziek zijn?

Andere vaste vergoedingen (zoals bijvoorbeeld een kostenvergoeding voor een OV-abonnement en vergoeding van internetkosten) kunnen nog steeds onbelast aan de werknemer worden verstrekt, indien cumulatief aan de volgende eisen is voldaan: 

 • de werknemer verricht werkzaamheden vanuit huis;
 • de kosten die aan de vergoeding ten grondslag liggen nog steeds worden gemaakt.

Mocht een werknemer ziek worden, dan kunnen de vaste vergoedingen alleen nog maar onbelast doorlopen in de maand waarin de werknemer ziek wordt en de maand die daarop volgt. Uitzondering op dit principe is wel dat de vergoeding door mag lopen voor kosten die ook doorlopen in de periode van ziekte. Als na de maximaal toegestane periode de vergoeding nog steeds wordt gegeven dan zal dit kwalificeren als belast loon.

Informatie bijgewerkt op 30 maart 2020

Vanuit arbeidsrechtelijk perspectief is het toegestaan een vaste onkostenvergoeding in te trekken, wanneer deze kosten niet meer worden gemaakt. Dat is wel anders indien schriftelijk is overeengekomen (bijvoorbeeld via de arbeidsovereenkomst) dat de werknemer standaard een bepaalde vergoeding zal ontvangen, zonder daaraan nadere voorwaarden te stellen of wanneer is overeengekomen dat er een bepaalde drempelperiode geldt die in acht moet worden genomen voordat een dergelijke vergoeding überhaupt mag worden stopgezet. 

Indien de vergoedingen nog steeds worden betaald en er geen mogelijkheden zijn om de vergoeding uit de onbelaste sfeer te houden, is er belasting verschuldigd over de vergoeding. Afhankelijk van de situatie en de afspraken die over de vergoeding zijn gemaakt dient de werkgever belasting in te houden op het bedrag van de vergoeding dan wel de netto vergoedingen te bruteren.

Informatie bijgewerkt op 30 maart 2020

Thuiswerken

Sinds de invoering van de werkkostenregeling is het niet meer mogelijk om een onbelaste vergoeding aan werknemers te geven voor het inrichten van de werkruimte thuis. Om thuiswerken toch te faciliteren kunnen werkgevers bepaalde zaken belastingvrij aan werknemers vergoeden of ter beschikking stellen, indien cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

 • deze faciliteiten noodzakelijk zijn voor de uitoefening dienstbetrekking;
 • de werknemer geen werkzaamheden voor de werkgever verricht als bestuurder of commissaris; en
 • de werknemer de verstrekte voorzieningen bij de werkgever inlevert (dan wel tegen betaling van de restwaarde overneemt) op het moment dat deze voorzieningen niet langer noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de dienstbetrekking.

In het kader van het creëren van een thuiswerkplek kan onder andere worden gedacht aan het vergoeden en ter beschikking stellen van de volgende zaken: 

 • vergoeden van internetkosten. Let hierbij op dat als een werknemer een abonnement afneemt inclusief vaste telefonie en/of televisie, dan kan alleen het deel van de kosten dat ziet op internet worden vergoed. Als de betaalde vergoeding ook betrekking heeft op kosten voor telefonie en televisie dan is dat deel van de vergoeding in principe belast loon;
 • ter beschikking stellen van een mobiele telefoon. De telefoon kan inclusief bijbehorend abonnement voor internet en telefonie belastingvrij door de werkgever worden verstrekt;
 • ter beschikking stellen van een laptop;
 • ter beschikking stellen van extra beeldschermen;
 • ter beschikking stellen van een bureau;
 • ter beschikking stellen van een bureaustoel.

Informatie bijgewerkt op 30 maart 2020, 08:51 uur

1. Zorg dat je maatregelen neemt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en op de werkvloer worden toegepast. Wij raden aan deze hygiënemaatregelen te communiceren met de werknemers en erop toe te zien dat ze worden nageleefd.

 • Was handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Zorg voor voldoende handzeep, desinfecterende gel en tissues op de werkplek en toiletten
 • Maak regelmatig schoon, ook deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en computermuizen.
 • Groeten zonder aanraking
 • Minimaal 1,5 meter afstand houden

2. Indien een werknemer verkoudheids- en/of griepverschijnselen vertoont, of u twijfelt hierover, mag u de werknemer onder de bijzondere omstandigheden van de coronacrisus naar huis sturen. Voor de meest actuele informatie omtrent de richtlijnen adviseren wij de websites van het RIVM en de Rijksoverheid te raadplegen:

Informatie bijgewerkt op 24 maart 2020

Nu de kinderen niet naar school gaan vanwege het feit dat de scholen dicht zijn, kan de werknemer in eerste instantie een beroep doen op calamiteitenverlof. Calamiteitenverlof is bedoeld voor onvoorziene of zeer persoonlijke bijzondere omstandigheden. Dit verlof is bedoeld om de werknemer in de gelegenheid te stellen de benodigde opvang te vinden. Indien er geen opvang voorhanden is en thuiswerken geen optie is, zal de werknemer vakantiedagen of onbetaald verlof moeten opnemen.

Indien werknemers thuisblijven en niet werken om hun zieke kind de zorg te geven die nodig is. Calamiteitenverlof is bedoeld voor onvoorziene of zeer persoonlijke bijzondere omstandigheden. Daaronder valt (onder andere) de ‘noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag’ van de partner of een kind. Bij calamiteitenverlof bestaat (in principe) recht op 100% doorbetaling van het loon.

Het kortdurend zorgverlof bedraagt per jaar maximaal twee maal de wekelijkse arbeidsduur. Bij een fulltime dienstverband van 36 uur kan dus 72 uur aan kortdurend zorgverlof per jaar worden opgenomen. Bij kortdurend zorgverlof bestaat (in principe) recht op 70% doorbetaling van het loon.

Informatie bijgewerkt op 19 maart 2020

Arbeidsongeschiktheid en privacy

Ja. U mag van uw werknemer verlangen om zijn of haar gezondheid zelf scherp in de gaten te houden. Zeker als uw werknemer niet thuis aan het werk is. Dit kan bijvoorbeeld door uw werknemer zelf zijn of haar temperatuur te laten meten.

Informatie bijgewerkt op 24 maart 2020

U mag uw werknemer altijd vragen om contact op te nemen met de bedrijfsarts, arbodienst of huisarts voor controle.

Wanneer de arts vermoedt dat uw werknemer het coronavirus heeft, zal deze met spoed contact opnemen met de regionale GGD. De GGD kan dan in overleg met u maatregelen treffen voor op de werkvloer.

Informatie bijgewerkt op 24 maart 2020

Ja, de AVG blijft van toepassing. De corona crisis mag niet worden gezien als een vrijbrief om te soepel met de privacy regels om te gaan. Europese privacy toezichthouders waaronder ook de Autoriteit Persoonsgegevens hebben guidance gegeven over de toepassing van de privacyregels ten tijde van de corona crisis. Het feit dat er zoveel guidance is op dit vlak geeft al aan dat toezichthouders het belangrijk vinden dat ondernemingen ook in deze tijd op zorgvuldige wijze met de privacyregels omgaan.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft evenwel aangegeven begrip te hebben dat organisaties in deze hectische tijden veel aan hun hoofd hebben en heeft aangegeven zich soepel te zullen opstellen in het toezicht op de naleving van de privacyregels www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nieuws/

Informatie bijgewerkt op 24 maart 2020

Werkgevers mogen werknemers die zich ziekmelden niet rechtstreeks vragen naar de aard van de ziekte. Mocht de werkgever vermoeden dat zijn werknemer besmet is geraakt met het coronavirus, dan kan hij dat niet direct aan zijn werknemer vragen. Vaak zullen werknemers echter wel zelf aangeven wat hun klachten zijn. Dit mag je als werkgever niet schriftelijk vastleggen.

Informatie bijgewerkt op 19 maart 2020

Onze adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.