An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Bepaalde grensoverschrijdende constructies met terugwerkende kracht meldingsplichtig vanaf 25 juni 2018 (uitgesteld tot 1 januari 2021)

Bepaalde grensoverschrijdende constructies met terugwerkende kracht meldingsplichtig vanaf 25 juni 2018 (uitgesteld tot 1 januari 2021)
Belastingadvies 30 juni 2020

Vanaf 1 januari 2021 gaat op grond van de Mandatory Disclosure Richtlijn (DAC6) de meldingsplicht voor meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies in. Door de Nederlandse implementatie van deze richtlijn worden intermediairs – en in bepaalde situaties ook belastingplichtigen zelf(!) – verplicht om dergelijke constructies te melden bij de Belastingdienst.

Onder intermediairs verstaat men belastingadviseurs, advocaten, accountants, notarissen, financieel adviseurs, banken en trustkantoren.


Er is sprake van een grensoverschrijdende constructie voor DAC6 indien hierbij een inwoner van tenminste één EU-lidstaat betrokken is. Om te bepalen of de grensoverschrijdende constructie vervolgens daadwerkelijk moet worden gemeld bij de Belastingdienst, wordt gekeken of deze voldoet aan een van de wezenskenmerken (“hallmarks”) zoals geformuleerd in de EU-richtlijn (hierna: ‘de richtlijn’).

De richtlijn heeft effectieve terugwerkende kracht, aangezien de meldplicht tevens ziet op meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies die door de intermediair zijn bedacht, aangeboden, opgezet of geïmplementeerd vanaf 25 juni 2018.

Doel en strekking van de Mandatory Disclosure Rules/DAC6

Het doel van richtlijn is drieledig. In de eerste plaats is het de bedoeling dat belastingautoriteiten in alle EU-lidstaten in een eerder stadium informatie ontvangen over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies en op basis hiervan gerichtere belastingcontroles kunnen uitvoeren en betere risicobeoordelingen kunnen verrichten. In de tweede plaats krijgt de Nederlandse wetgever inzicht in potentiele en bestaande “ontgaansroutes” en kan zij in een eerder stadium aanzet geven tot de bestrijding hiervan. In de derde plaats gaat er een afschrikwekkend effect uit van DAC6 voor zowel intermediairs als belastingplichtigen, wanneer zij de implementatie van een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie overwegen. Dit wordt met name veroorzaakt door een boeterisico van maximaal 870.000 euro (!) wanneer de melding niet, niet tijdig, niet volledig of niet juist wordt verzorgd. Het bedrag van de boete is gebaseerd op 2020 cijfers en kan jaarlijks worden aangepast.

Huidige stand van zaken

Ook na de bekendmaking van (de toelichting op) het Nederlandse definitieve implementatiewetsvoorstel zijn de onduidelijkheden ten aanzien van DAC6 verre van weggenomen. Dit komt omdat het implementatiewetsvoorstel in de kern slechts verwijst naar de richtlijn of de in de richtlijn opgenomen begrippen herhaalt.

Wel heeft de staatssecretaris aangekondigd een Leidraad te verstrekken waarin onder meer zal worden verduidelijkt wanneer wel en wanneer niet moet worden gemeld. Ook zal hierin van een aantal concrete voorbeelden worden aangegeven of zij wel of niet aan een van de wezenskenmerken  voldoen. Deze Leidraad komt binnenkort beschikbaar.

Daarnaast is op de website van de Belastingdienst de pagina ‘Mandatory Disclosure Rules/DAC6’ geplaatst. Hier wordt ingegaan op veelgestelde vragen ten aanzien van DAC6.

Op 26 juni 2020 heeft de staatssecretaris aangekondigd dat als gevolg van de coronacrisis de termijnen voor de meldplicht van DAC6 met 6 maanden worden verschoven. De meldplicht zal hierdoor niet op 1 juli 2020 ingaan, zoals oorspronkelijk was beoogd, maar op 1 januari 2021. Bijna alle andere EU-lidstaten hebben aangekondigd om ook de termijnen te verschuiven (o.a. België en Luxemburg).

Concreet betekent dit het volgende:

  • Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies die door de intermediair zijn bedacht, aangeboden, opgezet of geïmplementeerd in de periode 25 juni 2018 tot 1 juli 2020, dienen te worden gemeld tussen 1 januari 2021 en 28 februari 2021.
  • Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies die door de intermediair zijn bedacht, aangeboden, opgezet of geïmplementeerd in de periode van 1 juli 2020 tot 1 januari 2021 dienen te worden gemeld tussen 1 januari 2021 en 31 januari 2021 (de overgangsperiode).
  • Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies die door de intermediair zijn bedacht, aangeboden, opgezet of geïmplementeerd vanaf 1 januari 2021 dienen steeds binnen 30 dagen te worden gemeld.

Wat betekent dit voor u?

Indien er sinds 25 juni 2018 aan u een advies is verstrekt over het al dan niet implementeren van een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie, adviseren wij u om contact op te nemen met uw adviseur om een mogelijke meldingsplicht te beoordelen alsmede om een boeterisico uit te sluiten.

Heeft u algemene vragen over de MDR en/of de gevolgen van de MDR voor uw situatie? Neem dan contact op met ons MDR-team via mdr@wvdb.nl.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws