An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

De DGA en sturen op hoogte salaris: de fiscale mogelijkheden in crisistijd

De DGA en sturen op hoogte salaris: de fiscale mogelijkheden in crisistijd
Belastingadvies 8 juni 2020

Een DGA heeft mogelijkheden om te sturen op de hoogte van zijn salaris. Daarom is in de wet opgenomen dat de DGA een gebruikelijk loon moet genieten. Wordt dit niet daadwerkelijk uitbetaald, dan kan de belastingdienst toch de verschuldigde loonheffingen over het gebruikelijke/fictieve loon opeisen. Wij lichten hieronder graag toe welke mogelijkheden er zijn omtrent het vaststellen en potentieel verlagen van het gebruikelijk loon.

Normale regels gebruikelijk loon

Op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 heeft een werknemer die zelf (of zijn partner) een aanmerkelijk belang houdt, de verplichting om een gebruikelijk loon te genieten. Let op: deze regeling is ook van toepassing op het zogenoemde fictieve aanmerkelijk belang.

Het in een kalenderjaar genoten loon moet (in beginsel) ten minste worden gesteld op het hoogste bedrag van:

  1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  2. het hoogste loon van de andere werknemers van de bv of met de bv verbonden lichamen;
  3. € 46.000,--

 

Wij zien de laatste tijd meer discussies met de belastingdienst over de hoogte van het gebruikelijk loon. Indien u onze hulp hierbij wenst, neemt u dan gerust contact op met een van onze loonheffingenspecialisten.

Hoe kunt u in deze onzekere tijd sturen op hoogte salaris?

Onder normale omstandigheden bestaat fiscaal al de mogelijkheid om pas in december het gebruikelijk loon te bepalen en uit te keren. Om op korte termijn zo veel mogelijk liquiditeiten te behouden, kan er dan ook onder omstandigheden voor gekozen worden om voorlopig geen salaris (meer) uit te keren en derhalve ook geen loonheffingen hierover in te houden. De bepaling van het loon gaat immers over het kalenderjaar. Het bepalen (en uitbetalen) van het gebruikelijke loon kan dan in december 2020 plaatsvinden. Mocht u hiervan gebruik maken, adviseren wij u om in november of december met ons af te stemmen wat het gebruikelijk loon zou moeten zijn.

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat het gebruikelijk loon nooit met terugwerkende kracht kan worden verlaagd. Reeds uitgekeerd salaris kan niet worden teruggedraaid.

Overeenkomst

Het is bij het aanpassen van het salaris van belang om uw overeenkomsten in de gaten te houden. In veel gevallen ontvangt u als DGA maandelijks uw salaris, wat vaak ook zo is overeengekomen met de werkmaatschappij dan wel de holding. Als u als DGA voorlopig geen salaris en/of management fee wil ontvangen dan dienen deze afspraken (notulen/management overeenkomst/arbeidsovereenkomst) vooraf te worden aangepast, om te voorkomen dat voor loonheffing doeleinden het salaris als genoten moet worden beschouwd, waardoor alsnog loonheffingen verschuldigd zijn.

Aangifteplicht

Als het salaris voorlopig op nihil wordt gesteld, dan moet in de loonadministratie wel nog steeds aangifte worden gedaan. Indien u de enige werknemer bent, zal dit leiden tot nihilaangiftes. Informeer dus altijd tijdig uw salarisverwerker over de aanpassing van het salaris. Zorg ook dat u deze aanpassing ondertekend vast legt in de loonadministratie.

Extra maatregel DGA tegemoetkoming in verband met coronacrisis

Om in de coronacrisis DGA’s tegemoet te komen, heeft het kabinet een extra maatregel goedgekeurd rond het gebruikelijk loon. Deze regeling kan gelden voor iedereen op wie het gebruikelijk loon van toepassing is. Tijdelijk mag van een lager loon worden uitgaan, afhankelijk van de omzetdaling in de eerste 4 kalendermaanden. Hierdoor kan het gebruikelijk loon 2020 gelijk zijn aan het gebruikelijk loon van 2019 x (omzet eerste 4 maanden 2020/omzet eerste 4 maanden 2019). Dit kan zonder overleg met de inspecteur worden toegepast.

In veel gevallen zal de omzet in de eerste 4 maanden nog niet noodzakelijkerwijs de slechtste 4 maanden zijn van 2020. Voor deze tegemoetkoming is echter geen keuze mogelijk welke maanden u meeneemt voor de omzetdaling, nog afgezien van het feit dat het bepalen van de omzet op deze 4 maanden in 2019 en 2020 lang niet altijd eenvoudig vast te stellen is. Kortom de verlaging biedt slechts beperkt soelaas. Daarnaast zijn er ook voorwaarden aan verbonden.

Deze voorwaarden zijn dat de rekening-courantschuld en/of het dividend niet toe neemt als gevolg van het lagere gebruikelijke loon. Verder moet de omzet in 2019 en 2020 niet zijn beïnvloed door bijzondere oorzaken, zoals bijvoorbeeld oprichting of een fusie. Voor deze speciale verlaging geldt verder dat, indien het feitelijk genoten loon hoger is dan het loon dat op grond van deze regeling mag worden vastgesteld, het hogere loon geldt. Indien gebruik gemaakt wordt van de NOW kan zich deze situatie voordoen. Een eventuele TOZO-uitkering kwalificeert niet als genoten loon uit dienstbetrekking waardoor het niet meetelt voor het gebruikelijk loon.

Let op: ook als u van deze verlaging vanwege de coronacrisis gebruik maakt, moet u in de gaten houden dat de schriftelijk overeengekomen overeenkomsten/notulen worden aangepast, voor zover er andere afspraken zijn overeengekomen.

Mocht u verder nog vragen hebben of assistentie wensen, neemt u dan gerust contact op met een van onze loonheffingenspecialisten.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws