An independent member of MOORE Global
International MijnWVDB Werken bij WVDB

Overige maatregelen internationaal

Prinsjesdag 18 september 2019

Hier vindt u de overige maatregelen uit de categorie internationaal uit het Belastingplan 2020.

 

Nadere invulling begrip vaste inrichting

De aanwezigheid van een vaste inrichting (bijvoorbeeld een filiaal) is een van de aangrijpingspunten voor een staat om tot belastingheffing van een niet in die staat gevestigd lichaam of ondernemer over te gaan. Er bestaan mogelijkheden om de kwalificatie als vaste inrichting kunstmatig te omzeilen. De nieuwe invulling van het begrip vaste inrichting, richt zich tegen deze vorm van belastingontwijking. In verdragssituaties wordt in de nationale wetgeving (loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) verwezen naar de definitie van de vaste inrichting in het specifiek van toepassing zijnde belastingverdrag. Zo wordt voorkomen dat er op basis van de nationale wet geen sprake is van een vaste inrichting, terwijl het heffingsrecht onder een belastingverdrag wel aan Nederland toekomt. In niet-verdragssituaties wordt door opname van de definitie in nationale wetgeving aangesloten bij de meest recente versie van het OESO-modelverdrag en de bijbehorende internationale antimisbruikmaatregelen in het kader van het BEPS-project.

 

Rentevergoeding bij late terugbetaling BES

Op grond van de Belastingwet BES moet een belastingschuldige bij te late betaling invorderingsrente betalen, maar vindt er geen rentevergoeding plaats bij te late betaling door de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN). Voorgesteld wordt voortaan rentevergoeding te geven als BCN te laat betaalt.

 

Grensbedragen teruggaaf BES

De Wet inkomstenbelasting BES bevat een bijzondere regeling voor het al dan niet opleggen van een aanslag en het al dan niet verrekenen van voorheffingen voor gevallen waarin loon is belast volgens de tabel voor bijzondere beloningen. Voorgesteld wordt deze bijzondere regeling te schrappen en voor deze situaties de algemene regeling te hanteren.

 

Overige wijzigingen BES

Instellingen (‘lichamen’) die volgens de Belastingwet BES geacht worden in Nederland te zijn gevestigd, worden verplicht om een gewaarmerkt afschrift van de jaarrekening bij de inspecteur in te dienen. Het kabinet verkort de bewaarplicht van loonbelastingverklaringen en voor de Douane- en Accijnswet BES tot zeven jaar. Het 0%-tarief voor de invoer van personenauto’s op Bonaire wordt beperkt tot personenauto’s die geen CO2 uitstoten. In Caribisch Nederland wordt een factureringsplicht ingevoerd voor iedereen die, anders dan in dienstbetrekking, werkzaamheden of diensten voor derden verricht.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws