An independent member of MOORE Global
International MijnWVDB Werken bij WVDB

Coronadesk

Fiscale maatregelen

Omdat wij ontwikkelingen op de voet volgen plaatsen wij nieuwe vragen en antwoorden direct bovenaan onderstaande lijst. Hou deze pagina de komende dagen dus goed in de gaten.

 

Navigeer snel naar de vragen en antwoorden:

Melding betalingsonmacht
Uitstel van betaling
Vermindering voorlopige aanslagen
Verzuim en arbeidsongeschiktheid
Pensioen

 

Bekijk hieronder de meest recente updates

Stroomschema-uitstel-van-betaling-j.png 

Download stroomschema

Informatie bijgewerkt op 6 april 2020

Bijzonder uitstel van betaling kan worden aangevraagd voor alle opgelegde aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen, omzetbelasting (btw), kansspelbelasting, accijns, verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energie- en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Indien eenmaal bijzonder uitstel van betaling is aangevraagd voor één van voornoemde belastingsoorten dan verleent de Belastingdienst automatisch bijzonder uitstel van betaling voor alle toekomstige (naheffings)aanslagen van voornoemde belastingsoorten. Ondernemers die de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen vanwege de coronacrisis, kunnen bij de meeste waterschappen uitstel van betaling verkrijgen.

Informatie bijgewerkt op 6 april 2020

Indien betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis zijn ontstaan, kan een verzoek tot bijzonder uitstel van betaling voor een periode van 3 maanden worden ingediend. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via een online formulier op de beveiligde website van de Belastingdienst worden ingediend. Dit formulier is echter alleen te raadplegen indien wordt ingelogd met een DigiD. Een rechtspersoon beschikt niet over een eigen DigiD en zal dus een DigiD van bijvoorbeeld een werknemer moeten gebruiken om dit verzoek te doen. Het formulier bevat niet een bezwaar tegen de verzuimboete, welke u mogelijk zekerheidshalve wel wilt doen. Indien u wenst dat wij het verzoek tot bijzonder uitstel van betaling (inclusief bezwaar tegen de boete) voor u verzorgen zullen wij dit altijd schriftelijk doen.

Informatie bijgewerkt op 6 april 2020

Indien blijkt dat de uitstel van betaling voor een periode van 3 maanden te kort is kan voor een periode van 6 maanden uitstel worden aangevraagd. In dat geval zullen nadere gegevens aangeleverd moeten worden aan de Belastingdienst waaruit blijkt dat de betalingsproblemen zijn ontstaat door toedoen van de coronacrisis. Indien de openstaande belastingaanslagen minder bedragen dan € 20.000,-- is het voldoende om met cijfers aan te tonen dat de omzet aanzienlijk is gedaald ten opzichte van vorige maanden. Is de openstaande belastingschuld groter dan € 20.000,-- dan is een verklaring van een derde-deskundige vereist. De derde-deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijke door de coronacrisis zijn ontstaan.

Informatie bijgewerkt op 6 april 2020

Bijzonder uitstel van betaling kan worden aangevraagd nadat aangifte is gedaan én een aanslag is ontvangen. Indien na 12 maart 2020 eenmaal is verzocht om bijzonder uitstel van betaling verleent de Belastingdienst automatisch gedurende 3 maanden bijzonder uitstel van betaling voor toekomstige aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), kansspelbelasting, accijns, verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energie- en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Informatie bijgewerkt op 6 april 2020

Indien een verzoek tot bijzonder uitstel van betaling wordt ingediend bij de Belastingdienst worden de invorderingsmaatregelen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting, kansspelbetaling, accijns, verbruiksbelasting alcoholvrije draken, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, energie- en andere milieubelastingen direct voor een periode van 3 maanden stopgezet. Dit betekent dat de invordering van alle belastingmiddelen door één verzoek wordt stopgezet. Dit verzoek tot bijzonder uitstel geldt eveneens voor de toekomstige (naheffings)aanslagen. Let op, om het eerste verzoek tot bijzonder uitstel van betaling te kunnen doen moet er wel een aanslag of naheffingsaanslag zijn opgelegd. Deze versoepeling van het beleid van de Belastingdienst geldt ten aanzien van uitstelverzoeken die sinds 12 maart 2020 zijn ingestuurd.

Informatie bijgewerkt op 6 april 2020

De derde-deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.

Informatie bijgewerkt op 6 april 2020

Nadat het verzoek is ontvangen wordt direct uitstel van betaling verleend en stopt de Belastingdienst direct de invorderingsmaatregelen. Tevens zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. Indien eenmaal is verzocht om bijzonder uitstel van betaling worden de invorderingsmaatregelen ten aanzien van toekomstige aanslagen automatisch stopgezet.

Informatie bijgewerkt op 6 april 2020

De ondernemer krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging van het verzoek toegestuurd door de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt maar één ontvangstbevestiging, ook als het uitstelverzoek bedoeld is voor meerdere aanslagen. De Belastingdienst verwacht een hogere doorlooptijd voor het versturen van de schriftelijke ontvangstbevestiging.

Informatie bijgewerkt op 6 april 2020

Melding betalingsonmacht 

Er hoeft maar één keer gemeld te worden als de onmacht om te kunnen betalen voortduurt voor het betreffende belastingmiddel. Indien bijvoorbeeld betalingsonmacht is gemeld voor het tijdvak
februari 2020 voor de btw, hoeft geen nieuwe melding te worden gedaan voor de opvolgende tijdvakken voor de btw. Indien er vervolgens betalingsonmacht ontstaat voor een ander belastingmiddel dan btw, dient voor het andere belastingmiddel een nieuwe melding betalingsonmacht te worden gedaan.

 

Let op! Mocht u melding betalingsonmacht hebben gedaan op een moment dat u wel voldoende geld had om te betalen, dan adviseren wij wel om voor het opvolgende tijdvak voor dezelfde belasting een nieuwe melding in te dienen.

Informatie bijgewerkt op 27 maart 2020

De onderdelen van de fiscale eenheid die in liquiditeitsproblemen komen vanwege de coronamaatregelen moeten elk afzonderlijk een melding betalingsonmacht doen.

Informatie bijgewerkt op 20 maart 2020

Indien een rechtspersoon (B.V., N.V. e.d.) haar belastingen en/of premies niet kan betalen, wordt met een tijdige melding van betalingsonmacht voorkomen dat het bestuur van de rechtspersoon bij voorbaat al hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de niet-betaling. Er is (nog) geen versoepelend beleid bekendgemaakt op dit punt.

Informatie bijgewerkt op 18 maart 2020

"De bestuurder van een rechtspersoon. ZZP-ers, eenmanszaken, vennootschappen onder firma, maatschappen e.d. kunnen niet melden. Zij zijn altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de niet-betaling van belastingen en/of premies.

Indien sprake is van een fiscale eenheid voor de BTW of een Samenhangende Groep Inhoudingsplichtigen voor de LH, moet ieder onderdeel van de fiscale eenheid of samenhangende groep melden voor betalingsonmacht."

Informatie bijgewerkt op 18 maart 2020

 • "loonbelasting (LH);
 • omzetbelasting (BTW);
 • accijnzen;
 • verbruiksbelastingen van alcoholische dranken en van pruim- en snuiftabak;
 • milieubelasting;
 • kansspelbelasting.

Er kan geen melding betalingsonmacht worden gedaan voor VPB of IB."

Informatie bijgewerkt op 18 maart 2020

"Een melding betalingsonmacht moet gedaan worden op het moment dat duidelijk is dat de belastingen en/of premies niet betaald kunnen worden. Een melding kan pas gedaan worden ná afloop van het aangiftetijdvak. Uiterlijk moet gemeld worden binnen 14 dagen na de uiterste betaaldatum.

 

Voorbeelden:
Aangifte LH van februari 2020:
tijdvak tot en met 29 februari 2020
uiterste betaaldatum is 31 maart 2020;
melden vanaf 1 maart 2020 en uiterlijk op 13 april 2020.

Aangifte BTW van 1e kwartaal 2020:
tijdvak tot en met 31 maart 2020
uiterste betaaldatum is 30 april 2020;
melden vanaf 1 april 2020 en uiterlijk op 13 mei 2020.
Het formulier moet binnen 14 dagen ontvangen zijn door de belastingdienst. Dit is een fatale datum. De verzend- en ontvangsttheorie geldt niet. Indien de deadline eindigt op een weekend- of feestdag, dient de melding op de laatste werkdag binnen de 14-dagentermijn ontvangen zijn bij de belastingdienst."

Informatie bijgewerkt op 18 maart 2020

De situatie van onmacht eindigt op het moment dat de aanslagen waarvoor een melding is gedaan (gedeeltelijk) zijn betaald, of wanneer de ontvanger kenbaar maakt dat hij de betalingsonmacht niet langer aanwezig acht. Indien daarna weer onmacht ontstaat, dient een nieuwe melding te worden gedaan.

Informatie bijgewerkt op 18 maart 2020

Wij helpen u graag en u kunt zich melden bij coronadesk@wvdb.nl. Melden kunt u ook digitaal via het persoonlijk domein van de rechtspersoon op de website van de belastingdienst.

Informatie bijgewerkt op 18 maart 2020

Uitstel van betaling

De overheid publiceert in haar berichtgeving tegenstrijdig op dit punt. Het lijkt er op dat ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zullen komen een verzoek tot uitstel van betaling kunnen indienen na ontvangst van de aanslag. Indien een ondernemer in dat kader besluit om de ingediende aangiften loonheffingen en omzetbelasting niet te betalen, adviseren wij om per tijdvak tijdig een melding betalingsonmacht te doen. Vanwege de onduidelijke berichtgeving op dit punt is niet bekend hoe de belastingdienst zal omgaan met deze situatie. Niet uit te sluiten is dat het mogelijk is dat het verzoek om bijzonder uitstel toch wordt afgewezen omdat op het moment dat de aangifte is gedaan de onderneming nog over voldoende liquide middelen beschikte. In dat geval bestaat dus ook de kans dat de verzuimboete gehandhaafd blijft. De verzuimboete voor niet tijdig betalen bedraagt voor de loonheffing en btw 3% van het niet of te laat betaalde bedrag met een minimum van € 50,-- en een maximum van € 5.514,-- per tijdvak en belasting.

Informatie bijgewerkt op 27 maart 2020, 09:28 uur

Geld op een G-rekening waar bedragen aan te betalen loonheffingen en/of btw tegenover staat kan in beginsel niet van de G-rekening af worden gehaald. Wij hebben inmiddels via informele weg vernomen dat de belastingdienst soepel beleid hanteert, waardoor geld mogelijk wel van de G-rekening kan worden gehaald. Dit is een nog niet gepubliceerd beleid en de wet voorziet hier niet in. Voor een overtollig deel op de G-rekening is wel wettelijke voorzien in de mogelijkheid om te deblokkeren. Ons advies is om een verzoek tot deblokkeren in te dienen als u het geld op de G-rekening nodig heeft om andere verplichtingen te voldoen. Of het verzoek zal worden ingewilligd is onbekend, maar als u het niet heeft gevraagd kunt u zeker niet bij het geld op de G-rekening. Indien u een verzoek tot deblokkeren wenst te doen, dan helpen wij u hierbij graag. U kunt zich melden via coronadesk@wvdb.nl. U kunt ook zelf een verzoek opstellen met een formulier dat kan worden gedownload op de website van de belastingdienst.
Let op! Het is op dit moment onzeker wanneer de belastingdienst een verzoek om gedeeltelijke of volledige deblokkering in behandeling kan nemen.

Informatie bijgewerkt op 26 maart 2020

Bijzonder uitstel van betaling kan worden aangevraagd voor alle opgelegde aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw), kansspelbelasting en loonheffingen. Ondernemers die de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen vanwege de coronacrisis, kunnen bij de meeste waterschappen uitstel van betaling verkrijgen.

Informatie bijgewerkt op 26 maart 2020

Als u uw G-rekening gedeeltelijk heeft laten deblokkeren heeft u de beschikking over liquide middelen. De overheid publiceert in haar berichtgeving tegenstrijdig op het punt of in die gevallen uitstel van betaling kan worden aangevraagd. Het lijkt erop dat ook ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zullen komen een verzoek tot uitstel van betaling kunnen indienen. Niet uit te sluiten is dat het mogelijk is dat uw verzoek om bijzonder uitstel wordt afgewezen omdat op het moment dat de aangifte is gedaan, uw onderneming nog over voldoende liquide middelen beschikte. In dat geval bestaat dus ook de kans dat de verzuimboete gehandhaafd blijft.

 

Informatie bijgewerkt op 20 maart 2020

"Aangekondigd is dat de invorderingsrente die loopt gedurende de periode van uitstel vanaf 23 maart wordt gewijzigd van 4% naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingschulden. Dus ook voor de belastingschulden waarvoor geen uitstel is gevraagd. De invorderingsrente wordt berekend over het verschuldigde bedrag aan belasting tot het moment dat het bedrag op de aanslag daadwerkelijk is betaald.

 

Naast de invorderingsrente wordt ook de belastingrente gewijzigd van 8% (vennootschapsbelasting) respectievelijk 4% (overige belastingen) naar 0,01%. Belastingrente is verschuldigd indien de belastingdienst door het te laat of niet voor het juiste bedrag doen van aangifte door de belastingplichtige de aanslag te laat vaststelt. De tijdelijke verlaging van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, met uitzondering van de inkomstenbelasting. De verlaging van de belastingrente voor de inkomstenbelasting gaat in vanaf 1 juli 2020."

Informatie bijgewerkt op 20 maart 2020

De invorderingsrente die loopt gedurende de periode van uitstel vanaf 23 maart wordt gewijzigd van 4% naar 0,01%. Deze verlaging geldt overigens voor alle belastingschulden. Dus ook voor de belastingschulden waarvoor geen uitstel is gevraagd. De invorderingsrente wordt berekend over het verschuldigde bedrag aan belasting tot het moment dat het bedrag op de aanslag daadwerkelijk is betaald.

Informatie bijgewerkt op 20 maart 2020

Er dient nog wel een brief te worden gestuurd aan de Belastingdienst waarin wordt gevraagd om uitstel van betaling. In de brief moet staan dat er sprake is van betalingsproblemen vanwege de uitbraak van corona. Nadat het verzoek is ontvangen stoppen de invorderingsmaatregelen en wordt wel automatisch 3 maanden uitstel van betaling verleend.

Informatie bijgewerkt op 20 maart 2020

Het verzoek om uitstel met motivering en (eventueel later) de verklaring van de deskundige moet worden verzonden naar:

 

Belastingdienst

Postbus 100

6400 AC Heerlen

Informatie bijgewerkt op 20 maart 2020

Ja, dat kan via de Belastingtelefoon (0800-0543), echter hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • de openstaande belastingschuld bedraagt minder dan € 20.000;
 • er dient altijd tijdig aangifte te zijn gedaan;
 • er is voor dezelfde aanslag geen uitstel van betaling verleend en er dient geen dwangbevel te zijn opgelegd;
 • het uitstel wordt voor maximaal vier maanden verleend (de vier maanden gaan in op de dag na de uiterste betaaldatum van de openstaande aanslag);
 • het uitstel kan slechts worden verkregen voor naheffingsaanslagen loon- en omzetbelasting, definitieve aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting en voorlopige aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting over 2020 met een dagtekening later dan 1 november 2020.

Let op: indien kort telefonisch uitstel wordt verleend, kan daarna geen andere betalingsregeling meer worden verkregen voor deze aanslag!

Informatie bijgewerkt op 20 maart 2020

Vermindering voorlopige aanslagen

De voorlopige aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting voor het jaar 2020 zijn in veel gevallen reeds opgelegd. Mocht blijken dat de winstverwachting als gevolg van het coronavirus achterblijft, kan een verzoek bij de belastingdienst worden ingediend om de voorlopige aanslag inkomsten- en/of vennootschapsbelasting te verminderen. Reeds betaalde belasting wordt dan terug ontvangen of de komende betaaltermijnen worden verminderd. De winstverwachting dient te worden gebaseerd op een enigszins redelijke schatting. Indien opzettelijk om een (veel) te lage herziening van de reeds opgelegde voorlopige aanslag wordt verzocht, is de belastingdienst bevoegd om een vergrijpboete op te leggen. Gelet op de onzekere omstandigheden en de aangekondigde maatregelen omwille het coronavirus bestaat echter de verwachting dat de belastingdienst zich coulant zal opstellen indien de geschatte winstverwachting niet geheel in overeenstemming is met het uiteindelijk verschuldigde bedrag aan inkomsten- en/of vennootschapsbelasting. Wij verlagen om deze reden enkel de aanslagen na opgaaf van reden, waarbij enkel verwijzing naar Corona niet voldoende is.

Informatie bijgewerkt op 20 maart 2020

Begin 2021 is het van essentieel belang om een juiste aanslag op te laten leggen, gezien de belastingrente. De berichtgeving vanuit de Overheid doet vermoeden dat de belastingrente tijdelijk zal worden verlaagd. We moeten er rekening mee houden dat die verlaging mogelijk in 2021 niet meer van kracht zal zijn.

Informatie bijgewerkt op 20 maart 2020

Als de verlopige aanslag 2019 is opgelegd in lijn met het resultaat over 2019, dan kan de aanslag niet verlaagd worden. In dit geval kan beter gekozen worden om uitstel van betaling aan te vragen.

Informatie bijgewerkt op 20 maart 2020

Het verzoek tot vermindering van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting 2020 is geen verzoek tot uitstel van betaling. Er wordt dan ook niet automatisch uitstel van betaling verleend door de Belastingdienst. Indien de vermindering ná de betalingstermijn van de huidige aanslag wordt opgelegd, dient dus tijdig (vóór einde betalingstermijn) een separaat schriftelijk verzoek te worden ingediend. Aangezien het uitstel van betaling veelal urgentie zal hebben is het raadzaam om een dergelijk verzoek tegelijkertijd met het verminderingsverzoek op te pakken. Om zeker te zijn dat het verzoek bij de belastingdienst wordt ontvangen, kan het verzoek aangetekend verstuurd worden.

Informatie bijgewerkt op 20 maart 2020

Verzuim en arbeidsongeschiktheid

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

Informatie bijgewerkt op 23 maart 2020

Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

Informatie bijgewerkt op 23 maart 2020

Laat u uw werknemers thuisblijven terwijl zij niet ziek zijn, dan valt dit niet onder de dekking van uw verzuimverzekering. U betaalt de kosten voor dit verzuim zelf.

Informatie bijgewerkt op 23 maart 2020

Als het gaat om personeel dat niet in staat is weer naar het werk te komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades, dan is de kans groot dat u hen moet doorbetalen. Het is echter afhankelijk van de specifieke omstandigheden welke regels van toepassing zijn.

Informatie bijgewerkt op 23 maart 2020

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

Informatie bijgewerkt op 23 maart 2020

Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van.

Informatie bijgewerkt op 23 maart 2020

Ja, want er is sprake van inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Informatie bijgewerkt op 23 maart 2020

Nee, als iemand om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking. Er is geen sprake van inkomensverlies door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Informatie bijgewerkt op 23 maart 2020

Meld dit bij uw huisarts. Dat is noodzakelijk voor een eventuele uitkering wegens inkomensverlies door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Informatie bijgewerkt op 23 maart 2020

Bij corona gelden dezelfde regels als bij andere virus- of bacterie-infecties. U heeft alleen recht op een uitkering als er door ziekte lichamelijke beperkingen optreden. En u daardoor niet in staat bent om te werken. Heeft u milde klachten, zoals verkoudheid, dan is er geen recht op uitkering.

Informatie bijgewerkt op 23 maart 2020

Nee, op uw verzekering is een eigenrisicoperiode van toepassing. Hoe lang deze eigenrisicoperiode duurt kunt u terugvinden in uw polis. Deze is eigenrisicoperiode is per polis verschillend.

Let op: bent u op dit moment al gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan geldt er voor u geen  eigenrisicoperiode meer. U krijgt dan mogelijk recht op een hogere uitkering, dit hangt af van uw polisvoorwaarden.

Informatie bijgewerkt op 23 maart 2020

De vraag of iemand is overleden door het coronavirus is niet relevant voor het recht op uitkering. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden, met betrekking tot verblijven in gebieden waarvoor een negatief reisadvies geldt, zijn niet bedoeld voor een situatie zoals deze nu met het coronavirus aan de hand is.

De verwachting is dan ook dat de meeste verzekeraars gewoon uitkeren, maar hierbij past een waarschuwing. In sommige polisvoorwaarden is het begrip grove schuld opgenomen. Een verzekeraar zou kunnen aanvoeren dat als je willens en wetens naar een gebied afreist waarvoor een negatief reisadvies geldt er sprake is van grove schuld, mocht je iets overkomen wat direct te wijten is aan een coronavirusinfectie die in dat (buitenlands) gebied.

Informatie bijgewerkt op 23 maart 2020

Pensioen

Er is een verschil tussen pensioenfondsen en de pensioenregeling die door een verzekeraar wordt uitgevoerd.

 

Pensioenfondsen

Alle pensioenfondsen kennen betalingsregelingen voor betalingsonmacht. Werkgevers die tijdelijk minder, of geen premie kunnen betalen, komen in aanmerking voor uitstel van betaling.

Het bestuur van het pensioenfonds gaat hierover, en de regelingen verschillen dus per bedrijfstak.

De pensioenfondsen van zwaar getroffen bedrijfstakken als de Horeca, Detailhandel en de reisbranche hebben inmiddels hun incassobeleid aangepast en versoepelt.

 • pensioenfonds Horeca en Catering geeft vooralsnog 30 dagen uitstel van betaling;
 • pensioenfonds Detailhandel geeft uitstel van premiebetaling tot 90 dagen;
 • pensioenfonds voor de reisbranche verlengt de betalingstermijn naar 45 dagen.

Voor alle pensioenfondsen geldt dat de werkgever individueel de betalingsonmacht dient te melden bij het pensioenfonds, er is dus geen generieke uitstelregeling. Vaak kan de melding worden gedaan middels een betalingsonmachtformulier, deze zijn via de websites van de pensioenfondsen te downloaden. Een aantal pensioenfondsen heeft inmiddels ook een Coronadesk ingericht.

 

Let op: als de werkgever wegens betalingsonmacht geen premie afdraagt maar dit niet heeft gemeld bij het pensioenfonds kan dit leiden tot claims wegens bestuurdersaansprakelijkheid.

 

Verzekeraar

Hoofdregel is dat er geen recht op uitstel van premiebetaling bestaat.

Ook de pensioenverzekeraars hebben echter toegezegd dat ook zij soepeler met de inning van pensioenpremies zullen omgaan, voor zover de wettelijke mogelijkheden dit toestaan. Omdat de problematiek per sector of werkgever verschilt, zal er maatwerk worden geboden. Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies dienen z.s.m. contact op te nemen met hun pensioenuitvoerder. Wij kunnen u daarbij helpen. 

 

Tenslotte, alle pensioenuitvoerders, fondsen en verzekeraars, zijn in overleg met de overheid om ook de pensioenpremies (of een deel daarvan) te scharen onder de komende Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid als tegemoetkoming in de loonkosten. Op korte termijn komt hier nadere berichtgeving over.

Informatie bijgewerkt op 23 maart 2020

Ja, op grond van de Wet Loonbelasting 1964 is dit mogelijk.

Gedurende de periode van tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met het coronavirus kunnen zich met name de volgende situaties voordoen:

 1. Arbeidsduurverkorting waarbij de arbeidsovereenkomst geheel in stand blijft.
  In dat geval blijft er gewoon sprake van pensioengevende diensttijd. Dat hierbij sprake kan zijn van een lager pensioengevend loon hoeft geen probleem te zijn mits sprake is van een gebruikelijke loonsverlaging. Bij een gebruikelijke loonsverlaging kan de pensioenopbouw worden voortgezet over het loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting werd genoten.

 2. Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking (gedeeltelijk) tijdelijk wordt beëindigd in verband met het coronavirus.
  Als de werknemer een inkomensvervangende en loongerelateerde uitkering ontvangt, zoals bij een WW-uitkering, dan is er sprake van een reguliere pensioengevende diensttijd.  De pensioenopbouw mag dan worden voortgezet op basis van het pensioengevend loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting werd genoten.

 3. Arbeidsduurverkorting waarbij geen sprake is van onvrijwillig ontslag of als er geen inkomensvervangende en loongerelateerde uitkering wordt ontvangen.
  In dat geval kan er onder voorwaarden gebruik gemaakt worden van de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw. De kosten (ook het werkgeversdeel in de premie) komen dan in principe voor rekening van de werknemer.

Informatie bijgewerkt op 23 maart 2020

Onze adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.