An independent member of MOORE Global
International MijnWVDB Werken bij WVDB

Coronadesk

Liquiditeit en werkkapitaalbeheer

Omdat wij ontwikkelingen op de voet volgen plaatsen wij nieuwe vragen en antwoorden direct bovenaan onderstaande lijst. Hou deze pagina de komende dagen dus goed in de gaten.

 

Bekijk hieronder de meest recente updates

1. Uitstel aflossingen

MKB ondernemingen kunnen zes maanden uitstel van aflossing krijgen op hun lopende leningen. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank besloten.

 

 • ABN AMRO:
  Voor wie:
  Het aanbod geldt voor zakelijke klanten met een lopend krediet met een hoofdsom van en/of kredietlimiet tot EUR 50 miljoen.

  Wat houdt het in:
  Zes (6) maanden uitstel van rente, aflossingen en eventuele krediet gerelateerde fees op het lopend zakelijk krediet. In de maanden april, mei, juni, juli, augustus en september 2020 worden geen betalingen voor aflossing, rente en krediet gerelateerde fees geïncasseerd.

  Wat moet u ervoor doen?
  Uitstel van rente en aflossing gebeurt automatisch tenzij expliciet anders aangegeven voor 31 maart 2020 17.00 uur. Wijziging achteraf is niet meer mogelijk.

  Wanneer moet ik betalen?
  Voor zakelijke leningen geldt dat uitgestelde rente, aflossingen en kredietgerelateerde fees uiterlijk aan het einde van de looptijd van de betreffende zakelijke lening in één keer dienen te worden betaald. Voor rekening-courant kredieten geldt dat uitgestelde rente en kredietgerelateerde fees uiterlijk op 31 december 2021 zullen worden geïncasseerd.

  Voor verdere informatie over de regelingen van de ABN AMRO verwijzen wij u naar de website van de ABN AMRO.

 • Rabobank:
  Voor wie:
  Het aanbod geldt voor zakelijke klanten met een lopend krediet met een hoofdsom van  en/of kredietlimiet tot EUR 3 miljoen.

  Wat houdt het in?
  Als MKB-ondernemer kunt u zes maanden uitstel aanvragen voor de aflossingsverplichtingen voor uw lening(en) aanvragen. Let op: deze regeling voorziet niet in de rentebetalingen.

  Wat moet u ervoor doen?
  U dient zelf aan te geven dat u uitstel wilt. Dat kan door online een formulier in te vullen op de website van de Rabobank.

  Mogelijkheden hoger krediet:
  Heeft uw bedrijf meer dan EUR 3 miljoen aan financieringen uitstaan bij de Rabobank? Ook dan kan het online formulier worden ingevuld om uitstel aan te vragen. Vervolgens zal door de bank persoonlijk contact met u worden gezocht om de mogelijkheden te bespreken.

  Voor verdere informatie over de regelingen van de Rabobank verwijzen wij u naar de website van de Rabobank.

 • ING:
  Voor wie?
  Het aanbod geldt voor alle zakelijke klanten van ING, die in de kern gezond zijn, met een financiering tot EUR 2,5 miljoen.

  Wat houdt het in?
  Als MKB-ondernemer kunt u zes maanden uitstel aanvragen voor de aflossingsverplichtingen voor uw lening(en) aanvragen. Let op: deze regeling voorziet niet in de rentebetalingen.

  Wat moet u ervoor doen?
  Uitstel kan worden aangevraagd via Mijn ING Zakelijk, waarbij rekening moet worden gehouden met een doorlooptijd van 3 werkdagen.

  Wanneer moet ik betalen?
  Als uitstel wordt verleend dan wordt de looptijd van uw lening verlengd met 6 maanden. De einddatum voor uw financiering schuift dus 6 maanden op. Het bedrag dat u periodiek aflost zal daardoor niet veranderen na hervatting van uw aflossing.

  Voor verdere informatie over de regelingen van de ING verwijzen wij u naar de website van de ING.

2. Nieuwe Borgstellingsregeling

 • Verhoging borgstellingskrediet:
  Er is tevens de mogelijkheid om uw bestaande financiering op te hogen. Als u hiertoe verzoekt zullen de banken de nieuwe Borgstellingsregeling MKB-kredieten (BMKB) zo veel mogelijk toepassen.
  In de nieuwe regeling neemt de overheid een groter deel van het risico op de lening voor haar rekening. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de grootbanken hebben hierover het volgende met elkaar afgesproken:
  • Het maximale bedrag van een borgstellingskrediet is EUR 1,5 miljoen.
  • Naast het borgstellingskrediet sluit u ook altijd een regulier krediet af bij uw bank.
  • De verhouding tussen het borgstellingkrediet en het reguliere krediet is 3:1 (dit was 1:1).
  • De overheid staat nu borg voor 90% van het borgstellingskrediet (dit was 75%). 
  • Heeft u een BV waarin uw aandelenbelang groter is dan 50%? Dan staat u persoonlijk borg voor minimaal 10% van het bedrag van het borgstellingskrediet.
  • De looptijd van het borgstellingskrediet bedraagt maximaal 8 (acht) kwartalen.
  • Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020 en kan worden aangevraagd tot 1 april 2021.
 • Rekenvoorbeeld:
  Tot slot een rekenvoorbeeld: stel u heeft EUR 2,0 miljoen nodig. Dan kunt u een borgstellingskrediet van maximaal EUR 1,5 miljoen afsluiten. Daarnaast sluit u een regulier (bank)krediet af ter hoogte van EUR 0,5 miljoen. De overheid staat borg voor 90% van EUR 1,5 miljoen, oftewel EUR 1,35 miljoen. Dit is  67,5% van het totale krediet van EUR 2,0 miljoen.
  Voor verdere informatie over de BMKB verwijzen wij u naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
 • Lagere premie BMKB-regeling en verhoging garantiebudget:
  Het kabinet heeft besloten om de premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) te verlagen van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van de beschikbare 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro.

 3. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO-regeling). Het kabinet heeft besloten om het garantieplafond van de GO verder te verhogen naar EUR 10 miljard (was al verruimd op 17 maart 2020 van EUR 400 miljoen naar EUR 1,5 miljard). Met de GO helpt het ministerie van EZK zowel het MKB als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen en -garanties (minimaal EUR 1,5 miljoen – maximaal EUR 50 miljoen euro per onderneming). Het maximale garantiepercentage is verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en naar 90% voor het MKB. Het maximumbedrag per onderneming was op 17 maart al tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.

Voor verdere informatie over de GO-regeling verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

 

4. Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups: 

Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen.

Deze bedrijven hebben doorgaans geen bestaande bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze kredieten gaan verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie EUR 100 miljoen ter beschikking. De verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april beschikbaar zal zijn. 

Voor verdere informatie over de kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Informatie bijgewerkt op 08 april 2020

Bekijk hieronder alle Q&A's

Op het moment dat een onderneming een uitkering van dividend wil doen, moet het bestuur van de onderneming daar eerst goedkeuring voor geven (zie artikel 2:216-2 BW). Het bestuur weigert de goedkeuring alleen als zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na uitkering niet kan voortgaan met het betalen van de schulden. Dit wordt in de praktijk de uitkeringstoets genoemd. Bij het uitvoeren van deze zogenaamde uitkeringstoets moeten nu ook de gevolgen van de huidige coronacrisis worden meegenomen.
Informatie bijgewerkt op 23 maart 2020

Qua prioriteit voor het betalen van achtergestelde leningen, crediteuren, bank, belastingen en personeel is dit situatie c.q. schuldeiser afhankelijk. Ten aanzien van het betalen van belastingen kan worden gedacht aan het verlagen van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020 of het doen van een verzoek tot het uitstellen van betaling van belastingen. Zie hiertoe ook onze pagina inzake fiscale maatregelen. Ten aanzien van de overige schuldeisers adviseren wij in contact te treden met uw accountant/adviseur om in nader overleg de prioriteit te bepalen zodat deze u kan assisteren bij het maken van deze beslissing.
Informatie bijgewerkt op 23 maart 2020

Onze adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.